dekanat new header

ולפ"ח

סטודנטים לתואר ראשון בלבד אשר יעסקו בפעילות חברתית, על-פי הקריטריונים המוגדרים, בהיקף של 4 שעות שבועיות במהלך כל שנת הלימודים, יהיו רשאים לקבל נקודות זכות אקדמיות בהיקף של 4 נקודות באישור החוג באופן חד פעמי במהלך כל התואר. סטודנטים בתכניות משותפות (כדוגמת הפקולטה למשפטים) יוכלו לקבל 2 נקודות זכות בלבד.

קובץ חוברת ארגונים

דיווח פעילות בשנה"ל תשע"ה

טופס משוב לפעילויות

אתם כאן: Home שירותים לסטודנט ולפ"ח- ועדה לפעילות חברתית, התנדבות תמורת נקודות זכות