קרן ההלוואות ע"ש דוד ואינז מאיירס

קריטריונים: ההלוואה מיועדת לסייע לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים בלימודים קרי: מצטיינים, הלומדים בשנה תקנית לתואר והנמצאים במצב כלכלי קשה.

גובה ההלוואה –1,000 $ - 5,000 $.

תנאי הפירעון – צמוד למדד יוקר המחייה ללא ריבית.

זמן הפירעון – שנה אחת מתום הלימודים ולמשך תקופה של עד 5 שנים, (אין צורך בערבים).

אופן ההגשה: יש למלא טופס בקשה למלגת סיוע של דיקנאט הסטודנטים דרך פורטל הסטודנטים ולצרף מכתב המנמק את הבקשה לקבלת ההלוואה. את האישורים והמכתב יש להגיש ביחידה למלגות בניין בית הסטודנט קומה 3 חדר 313.

מועד הגשת הבקשה: במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים.

הערה: הגשת טופס ההלוואה שבועיים לאחר תחילת שנת הלימודים מחייבת יצירת קשר טלפוני עם היחידה למלגות על מנת שתיפתח האפשרות להגשת טופס בקשה למלגת סיוע דרך פורטל הסטודנטים