ועדה למקרים חריגים בשכ"ל

דיקנאט הסטודנטים מרכז את הטיפול בפניות לוועדה למקרים חריגים בשכר לימוד, הפנייה צריכה להיות במכתב מודפס, יש לנמק את סיבת הפנייה בצירוף אישורים רלוונטיים למהות הפניה.

יש לפנות לגב' רות רז בן ברק, טל': 8240335, פקס: 04-8240319, דואר אלקטרוני: rbraz@univ.haifa.ac.il

meonot 2019