כללי

סטודנטים הנקראים לשירות מילואים פעיל (שמ"פ) במהלך לימודיהם באוניברסיטה רשאים להגיש בקשה לביטול/קיצור/פיצול /חופשה או דחיית השמ"פ לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם). פניה זו תיעשה באמצעות דיקנאט הסטודנטים באוניברסיטת חיפה, במגמה לצמצם ככל האפשר את הפגיעה במהלך הלימודים.

נהלי הגשת ולת"ם

סיוע לחוזרים ממילואים

רכזת ולת"ם שרון סיני- בניין בית הסטודנט, קומה 3, חדר 318, טל': 8240629 (פנימי 2629) דואר אלקטרוני: ssinai@univ.haifa.ac.il