סיוע לחוזרים ממילואים

1. כללי:

 • סטודנט לתואר ראשון, או תלמיד מכינה חייב להמציא אישור על היותו סטודנט/תלמיד מכינה ולדווח על כך לקצין/ת קישור ביחידתו.
 • בהתאם לפקודת מטכ"ל שירות מילואים של סטודנטבתואר ראשון לא יעלה על 21 יום ושל תלמיד מכינה לא יעלה על 12 יום בשנה אקדמית עפ"י הגדרת שלטונות צה"ל : 31.7.2012– 1.10.2011.
 •  על סטודנט הלומד לימודי קיץ לא חלה מגבלת מספר הימים בהם יקרא לשירות מילואים, באפשרותו להגיש בקשה לולת"ם, זו תידון לגופה.
 • תלמיד לתואר מתקדם (מ.א./ד"ר) אינו רשאי להגיש בקשה לותל"ם (עפ"י נהלי ולת"ם).
 • ולת"ם סטודנטים מטפל בבקשות הדנות בתקופת מילואים של 6 ימים ומעלה בלבד. סטודנט המוזמן   למילואים לתקופה קצרה יותר יפנה ליחידתו.
 • ולת"ם סטודנטים לא ידון בבקשות לדחיית שירות מילואים מטעמים אישיים או רפואיים אלא רק מנימוקים אקדמיים בלבד.
 • סטודנט יקרא לשרות מילואים (6 ימים ומעלה), רק פעם אחת במהלך סמסטר.

 2. מידע על הגשת ולת"ם

 ניתן להגיש בקשה לביטול/קיצור/פיצול (חופשה או דחיית שירות מילואים) במקרים הבאים:

 • סטודנט שקיבל צו מילואים לתקופה העולה על 21 יום ומבקש לשרת רק 21 יום עפ"י פקודת מטכ"ל, יפנה ישירות לקצין/ת הקישור ביחידתו לתיקון הצו.
 • סטודנט שקיבל צו מילואים לתקופה העולה על 21 יום ומעוניין לקצר/לבטל/לדחות השירות לתקופה של פחות מ- 21 יום יגיש 2 בקשות, אחת באופן אישי לקצין/ת קישור ביחידתו לתיקון הצו, והשנייה לולת"ם באמצעות דיקנאט הסטודנטים.
 •  סטודנט שקיבל צו מילואים לתקופה של 21 יום ומעוניין לקצר/לבטל/לדחות השירות יגיש בקשה לולת"ם באמצעות דיקנאט הסטודנטים.

 בקשת ולת"ם תוגש מיד עם קבלת צו הקריאה לא יאוחר מ- 45 יום לפני מועד היציאה לשמ"פ. אין  לעכב הגשת הבקשה גם אם אין תאריכי בחינות, ניתן לציין מועדים משוערים ולצרף במועד מאוחר יותר אישור בחינות.

בקשת ולת"ם תוגש בדיקנאט הסטודנטים - בית הסטודנט חדר 318 , בימים א'-ה' בין השעות 8:00 - 14:00 טל': 8240629 פנימי: 2629.

ניתן להשתמש בתיבות השרות המוצבות בסמוך ללוחות המודעות של הדיקנאט, לקבלה ומסירת טפסי ולת"ם בכל שעות היום, הטופס ישלח באמצעות דיקנאט הסטודנטים בלבד.

ניתן לקבל מידע באינטרנט בכתובת: http://www.aka.idf.il/valtam/

- מדור ולת"ם בבקו"ם מספק החל ממרץ 2003 שירות של ועידת וידאו (video conference) להגשת ולת"ם המאפשר ליטול חלק בוועידה מבלי להגיע לבקו"ם, וניתן בהתאם לוועדות הנערכות כ- 21 יום לפני מועד תחילת השירות ומתקיימות מספר פעמים בשבוע, השירות יינתן ע"י דיקנאט הסטודנטים ובשיתוף עם אגף המחשוב באוניברסיטה. במידה והנך מעוניין להשתתף בוועידה אנא פנה לדיקנאט הסטודנטים שבוע ימים לפני מועד הדיון לשם קבלת טופס הפנייה לאגף המחשוב.

סטודנט שאינו מעוניין להשתתף בוועידת הווידיאו רשאי להתקשר למדור ולת"ם ביום הדיון לקבלת תשובה לבקשתו,

בטלפון: 7379500 – 03.

 - החלטת ולת"ם תישלח לבית הסטודנט כשבועיים וחצי לפני מועד היציאה למילואים.

 - ערעור על החלטת הוולת"ם ניתן להגיש עם קבלת תשובת ולת"ם, לא יאוחר מ- 7 ימים ממועד הדיון בבקשת ולת"ם. הערעור יוגש רק במקרה שנוספו פרטים או נימוקים חדשים שלא צוינו בבקשת ולת"ם המקורית.

 3. סיוע לסטודנט החוזר משירות מילואים

אוניברסיטת חיפה עושה את מירב המאמצים כדי להקל על סטודנט השב משירות מילואים להשתלב בהמשך לימודיו. השירותים ניתנים באמצעות אגודת הסטודנטים בחוג/ים/פקולטות, מינהל התלמידים, דיקנאט הסטודנטים וכו'. השירותים יינתנו עם הצגת אישור על שירות מילואים.

 3.1 אגודת הסטודנטים – משרד אקדמים

 • כרטיסי צילום – חברי אגודת הסטודנטים זכאים ל-50 צילומים, עבור כל יום לימודים בתקופת השירות במילואים.
 • החזר דמי בטוח לאומי - יש לגשת למשרד הראשי באגודת הסטודנטים.
 • תלושי הנחה למכלול" - יינתנו לסטודנטים אשר שירתו במילואים מ- 5 ימים רצופים ומעלה, תלוש חנות "מכלול" (בסך 30 ₪) אחת לשבוע, מקסימום 6 תלושים.

3.2 חוגים/ פקולטות-

- בחינות, עבודות, מעבדות

- בחינות סוף סמסטר

 1. סטודנט שנעדר עקב שירות מילואים מאחד ממועדי הבחינה שנקבעו, זכאי להיבחן במועד מיוחד.
 2. סטודנט אשר נעדר משני מועדים עקב שירות מילואים, יזכה לגשת לשני מועדים מיוחדים.
 3. מי ששרת 10 ימי מילואים רצופים או 21 ימים ומעלה (מצטבר) במהלך סמסטר, זכאי לגשת למועד מיוחד בכל בחינה אשר תתקיים עד תום אותו סמסטר.
 4. מי ששרת 10 ימי מילואים רצופים או 21 ימים ומעלה (מצטבר), בתקופת שניים עשר החודשים מיום תחילת הלימודים, זכאי למועד בחינה נוסף,שלישי, בקורסים אליהם היה רשום בזמן התקופה בה שרת במילואים.
 5. שירות מילואים תוך כדי תקופת הבחינות או בסמוך לה יהיה זכאי למועד מיוחד.

עבודות ותרגילים

 1. לעניין סעיף זה, "עבודה"- לרבות תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט, בוחן, בחינת אמצע סמסטר או כל מטלה לימודים אחרת שעל הסטודנט להגיש במסגרת לימודיו.
 2. סטודנט השוהה בשירות מילואים או חזר משירות מילואים בתקופה של 14 ימים לפני מועד הגשת העבודה, יידחה מועד הגשת העבודה החלופית כמספר הימים,לפחות, בהם שרת במילואים וזאת בתאום עם רכז המילואים.
 3. דחייה וביטול של עבודות: בכל מקרה בו הפסיד סטודנט, עקב שירות במילואים של 14 יום ומעלה ברציפות, מעל ל-8 עבודות, יחולו הכללים הבאים:כל מוסד יקבע כללים אשר ימסדו את השילוב הנדרש בין הפתרון הבא לידי ביטוי בדחייה של מועד הגשת המטלה לבין ביטולה. כללים אלו ייקבעו תוך מתן דגש ראוי למשמעות האקדמית של מטלה, ובתיאום עם רכז המילואים.
 4. לעניין סעיף זה, כל ביטול חובת הגשה יבוא לידי ביטוי בהתאמת המשקל היחסי של מרכיבי הציון הסופי בקורס.
 5. לעניין סעיף זה, לא יבוטלו עבודות אשר משקלן בציון הסופי הינו מעל 10%.

היעדרות ממעבדות, סמינריונים, סדנאות וקורסי הכשרה מעשית
סטודנט אשר נבצר ממנו להשתתף במעבדות/סמינריונים/סדנאות/קורסי הכשרה מעשית, עקב שירות מילואים זכאי להשלים את שהחסיר במועד מאוחר יותר, או לקבל פטור מהשתתפות, וזאת בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם מורה הקורס.

 - הימנעות מפגיעה בתהליך הרישום – סטודנט שבעת הרישום לקורסים נמצא בשירות מילואים פעיל ונבצר ממנו מחמת השירות להירשם לקורס או צומצם מרחב אפשרויות הבחירה שלו (יחסית לסטודנט שלא שירת במילואים) תינתן לו אפשרות לרישום מאוחר יותר לקורס/ים.

 3.3 תשלומים-  פטור מתשלום עבור חומר לימודי, שיעורי עזר ומעבדות.

 1. סטודנט ששרת במילואים פטור מתשלום עבור: כל חומר לימודי, לרבות תקצירי וקלטות הרצאות שניתנו לו, שיעורי עזר, השלמת מעבדות, סמינריונים, סדנאות וקורסי הכשרה מעשית.
 2. סטודנט ששירת במילואים 10 ימים לפחות במהלך הסמסטר, ובשל כך הפסיק לימודיו בקורס ונאלץ להירשם לקורס מחדש לא יחויב בשכר לימוד בגין הקורס שבוטל, ולא יחויב בתשלומי תקורה, גרירה או כל תשלום נוסף אחר עבור הקורסים שבוטלו. לעניין זה רשאי הסטודנט להודיע על הפסקת לימודיו בקורס עד שבוע ימים לפני מועד הבחינה.

סטודנט שנזקק לסמסטר נוסף על מנת להשלים תואר בגין שרות מילואים ובתנאי שסך כל ימי המילואים גבוה ביותר (הטכניון 160 יום בארבע שנים) , לא יחויב בשכר לימוד עבור סמסטר זה.

היעדרות מבחינה של קורס המהווה "דרישה מוקדמת".

 1. סטודנט שנעדר, עקב שירות מילואים, מבחינה של קורס המהווה "דרישה מוקדמת "לשנה לימודים מתקדמת, לקורס אחר או לתואר מתקדם, זכאי ללמוד "על תנאי" בקורס המתקדם או בלימודי התואר המתקדם עד שיספיק להיבחן בשני מועדי הבחינה שיוקצו לו.
 2. סטודנט שנקרא לשירות מילואים בתקופת ההרשמה לקורסים יודיע למזכירות המחלקה, לפני צאתו לשרות המילואים, על בקשותיו להרשמה לקורסים שונים. מזכירות המחלקה תאפשר לסטודנט היוצא למילואים הרשמה מוקדמת או ימצא פיתרון אחר לרישום לקורסים.

 3.4 דיקנאט הסטודנטים

מלגות: ועדת המלגות מעניקה תוספת ניקוד לזכאות למלגת סיוע לסטודנט שנה ב' ומעלה ששירת   שירות מילואים של 10 ימים רצופים או 35 יום מצטברים לפחות בשנת הלימודים הקודמת, יש לצרף אישור מתאים בעת הבקשה למלגה.

שעורי עזר פרטניים – יינתנו אחד ליום לימודים בהתאם למספר ימי המילואים. השיעורים יינתנו ע"י המדור לסיוע אקדמי ואישי, לאחר קבלת הזכאות מאגודת הסטודנטים. השיעורים ניתנים ע"י סטודנטים   מצטיינים משנים מתקדמות בחוג או מתארים מתקדמים. לאחר בירור הזכאות באגודת הסטודנטים, יש לגשת למדור לסיוע אקדמי ואישי חדר 217 בבית הסטודנט, לקבלת הפנייה למורה המתאים. סטודנטים שאינם חברי אגודת הסטודנטים מוזמנים לפנות ישירות ליועצת האקדמית במדור לסיוע אקדמי ואישי.

שיעורים מצולמים בוידיאו ניתן לצפות בקורסי מבוא מצולמים, הנמצאים במחלקת המדיה בספריה.

הכרה בשירות מילואים כפעילות חברתית המזכה בנ"ז אקדמיות- הועדה לפעילות חברתית מכירה החל מתשע"ט בשירות מילואים שאורכו 14 ימים ברצף או 18 יום במצטבר בשנה אקדמית כפעילות חברתית-התנדבותית   המזכה ב- 2 נקודות זכות אקדמיות לתואר. שנה אקדמית לצורך זה תחשב מתחילת אוקטובר ועד סוף ספטמבר. פרטים בדיקנאט הסטודנטים , בית הסטודנט– חדר 318 .

סטודנט שנתקל בבעיה הנובעת משירות מילואים שלא הצליח להתגבר עליה, יוכל לפנות לשיחה עם דיקן הסטודנטים, או אל נציב המילואים באמצעות דיקנאט הסטודנטים.

 המידע כתוב בלשון זכר, אולם מתייחס לזכר לנקבה כאחד.

רכז המילואים באגודהracaz.mas@gmail.com                    משרדי האגודה