קריטריונים בסיסיים

מלגות ההצטיינות מטעם דיקנט הסטודנטים מוענקות לתלמידי ב.א בלבד.

הזכאות למלגת נבחנת על סמך עמידה בקריטריונים בסיסיים ובהישגים האקדמיים וללא תלות במצב כלכלי/משפחתי של הסטודנט.

הזכאות למלגה מאותרת על-ידי האוניברסיטה ולסטודנטים נשלחת הודעה מטעם מדור מלגות בשבועות הסמוכים לאחר תחילת שנת הלימודים.

סטודנטים בעלי הישגים גבוהים שלא אותרו כמצטיינים מוזמנים לפנות לבירור ביחידה למלגות, ערעור על אי זכאותם למלגה יוגש עד סוף סמסטר א'.

קבלת המלגה מותנית בפעילות חברתית בהיקף של 25 שעות שנתיות. (פטורים מפעילות סטודנטים בחוגים טיפוליים בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בכל שנה בה הם מבצעים עבודה מעשית/לימודי שדה במסגרת תוכנית הלימודים בחוג.)

קריטריונים בסיסיים לזכאות למלגה:

  • תקינות לימודים בתואר ראשון (בבדיקת תקינות הלימודים, יילקחו בחשבון כל השנים בהם זכאי המלגה רשומים לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה, זאת גם במקרים של החלפת חוג/ים במהלך הלימודים לתואר).
  • מעמד אקדמי מן המניין (למעט עולים עד 10 שנים בארץ ובני מיעוטים שהתקבלו ללימודי שנה א' במעמד על תנאי בגלל אי עמידה במבחן ידע בעברית).
  • היקף לימודים בשנת הלימודים השוטפת: רישום לקורסים בהיקף של 30 נ"ז לפחות (למעט סטודנטים הלומדים בתוכנית מובנית ומוכתבת על ידי החוג לגביהם הדרישה הינה נ"ז בהיקף של 75% מתוך תוכנית הלימודים המובנת, סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר בי או בסמסטר קיץ הדרישה לגביה הינה 15 נ"ז לפחות בכל סמסטר).

הערה: אי עמידה באחד הקריטריונים הבסיסיים תפסול זכאות למלגה.

 יתכנו שינויים בקריטריונים לשנה"ל תשע"ו