הצטיינות לסטודנטים בשנה א'

המלגה מוענקת בשנה א' בלבד, הזכאות למלגה מאותרת על-ידי האוניברסיטה ונבחנת על סמך עמידה בקריטריונים בסיסיים: תקינות לימודים, מעמד אקדמי מן המניין, היקף לימודים בשנת הלימודים השוטפת והציון הפסיכומטרי הגולמי.

אינם זכאים למלגה זו סטודנטים הלומדים באוניברסיטה כיום או סטודנטים שהיו רשומים בעבר ללימודי תואר ראשון באוניברסיטת חיפה ולא השלימו את לימודיהם.

לסטודנטים שאותרו כזכאים למלגה תישלח הודעה בשבועות הסמוכים לאחר תחילת שנת הלימודים.

סטודנטים בעלי הישגים גבוהים שלא אותרו כמצטיינים מוזמנים לפנות לבירור ביחידה למלגות, ערעור על אי זכאותם למלגה יוגש עד סוף סמסטר א'.

 

מלגת הצטיינות יתר בגובה עד 100% שכר לימוד בסיסי (לא כולל תשלומים נלווים), תוענק לסטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי גולמי 730 ומעלה . גובה המלגה יקבע ביחס להיקף שכר הלימוד של הסטודנטים.

 

מלגת הצטיינות בגובה עד 50% שכר לימוד בסיסי (לא כולל תשלומים נלווים) תוענק לסטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי גולמי 700-729 (למעט סטודנטים שהתקבלו ללימודים בחוג להפרעות בתקשורת) גובה המלגה יקבע ביחס להיקף שכר הלימוד של הסטודנטים.

 

פעילות חברתית: קבלת המלגה מותנית בפעילות חברתית בהיקף של 25 שעות שנתיות. (סטודנטים המתחילים לימודים בסמסטר ב' יבצעו 12.5 שעות פעילות. פטורים מפעילות- סטודנטים בחוגים טיפוליים בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בכל שנה בה הם מבצעים עבודה מעשית/לימודי שדה במסגרת תוכנית הלימודים בחוג.)

הקשר עם התורמים: האוניברסיטה משקיעה מאמצים רבים בגיוס משאבים מתורמים פרטיים וגופים ציבוריים, לעידוד המצוינות האקדמית. להבעת תודתנו והערכתנו לתורמים, תידרשו עם קבלת המלגה לכתוב מכתב תודה לתורם ולהשתתף, אם יהיה צורך בכך, בטקס או במפגש עם תורמים במהלך שנת הלימודים.

 

היחידה למלגות תזכה את חשבון שכר הלימוד של הסטודנטים במלגה. במידה ושכר הלימוד שולם במלואו, מחלקת שכר לימוד באגף מנהל התלמידים תעביר את המלגה לחשבון הבנק של הסטודנטים ולכן יש למסור את פרטי החשבון מראש למחלקת שכר לימוד באגף מנהל התלמידים.

 

מקרים בהם תבוטל או תופחת מלגת הצטיינות :

  • על-פי הנחיית רשויות המשמעת של האוניברסיטה. 
  • הפסקת לימודים אם ביוזמת הסטודנטים ואם ביוזמת האוניברסיטה.
  • אי עמידה באחד הקריטריונים הבסיסיים עקב שינויים בהיקף שכר לימוד/ממוצע ציונים.
  • אי מסירת מכתב תודה לתורם / אי הגעה למפגש עם תורמים לפי דרישת היחידה למלגות.
  • אי מילוי חובת פעילות/הפסקת פעילות חברתית המהווה תנאי לקבלת המלגה.
  • ביטול או הפחתת המלגה יעשה באמצעות מחלקת שכר הלימוד ועל הסטודנט לדאוג לסילוק חובותיו במועדים שיקבעו ע"י האוניברסיטה.

יתכנו שינויים בקריטריונים הנ"ל