הלוואת קרן המגבית לוס אנג'לס

חובה לעמוד ב- 3 הקריטריונים הבסיסיים להלן:

לימודים לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה בלבד ולא בשלוחותיה.

בוגרי שרות צבאי או שרות לאומי.

נזקקים כלכלית.

 *תינתן עדיפות לסטודנטים ממוצא איראני (ילידי אירן או שאחד ההורים יליד אירן).

גובה ההלוואה - עד 2,000 $ בשקלים חדשים על פי החלטת הקרן.

תנאי ההלוואה - ללא ריבית וללא הצמדה.

החזר ההלוואה –מועד פירעון ההלוואה יחול בתחילת הסמסטר העוקב למועד סיום הלימודים המשוער באוניברסיטה. במקרה של הפסקת לימודים מועד הפירעון יחול עם הפסקת הלימודים.

טופס בקשה להלוואה ניתן להדפיס בקישור הבא: הלוואת קרן המגבית לוס אנג'לס.

במידה והגשת בקשה למלגת סיוע מטעם דיקנאט הסטודנטים בשנה הנוכחית, עליך למלא את טופס הבקשה להלוואה בכתב יד ברור וקריא , לצרף תמונת פספורט ומכתב אישי באנגלית ממוען לקרן ולהגישו ביחידה למלגות בניין בית הסטודנט קומה 3 חדר 313.

במידה ולא הגשת בקשה למלגת סיוע ,עליך להגישה אינטרנטית דרךפורטל הסטודנטים (לשונית טפסים ותדפיסים- בקשה למלגת סיוע דיקנאט הסטודנטים ) ולהגיש ביחידה למלגות את האישורים הנלווים לבקשה למלגת סיוע יחד עם טופס הבקשה להלוואה כאמור לעיל .


מועדי הגשת בקשה:

1. החל מתחילת שנת הלימודים ועד ה-15 בדצמבר.

2. החל מה- 16 בדצמבר ועד ה- 15 בפברואר.

3. החל מה- 16 בפברואר ועד ה- 1 במאי.

* לתשומת ליבך ניתן לקבל רק הלוואה אחת בכל שנת לימודים.

*בקבלת ההלוואה נדרש להפקיד המחאות אישיות ולהחתים ערב .