הזמנת אורחים מחו"ל

מעונות הסטודנטים ערוכים לתת מענה לדיור לחוקרים ו/או תלמידים מחו"ל
ניתן להזמין מקום לתקופות ארוכות במסגרת הדירות הרגילות בשותפות עם סטודנטים ישראליים ו/או לתקופות קצרות במסגרת דירות האירוח.

אירוח בדירות רגילות

יחידה אוניברסיטאית ו/או מכון מחקר המבקשים לשריין מקום במעונות לאורח מחו"ל לשנה"ל הקרובה, מתבקשים להגיש הבקשה עד 30/6

בקשות שיוגשו לאחר המועד הנ"ל, יטופלו על בסיס מקום פנוי.

את טופס הבקשה  (כולל חתימה וחותמת של מנהלן היחידה ו/או האחראי על התקציב המחקרי ברשות המחקר) יש למלא ולשלוח במייל אל דנה קרמר, מרכזת ההרשמה damar@univ.haifa.ac.il 

בקשה לאכלוס אורח/ת בדירה במעונות האוניברסיטה (לא בדירת אירוח)

בקשה לאכלוס אורח/ת בדירה במעונות האוניברסיטה- לא כולל דירות אירוח (PDF)

Request Form – Room for guest in the university dorms

לטופס הבקשה יש לצרף המסמכים הבאים, ללא צירוף כל המסמכים הנ"ל, לא ניתן לטפל בבקשה:

הצהרת בריאות של האורח חתומה על ידי רופא

חוזה שכירות חתום ע"י האורח/ת

על האורח/ת המגיע/ה למעונות בתקופה של מעל לחודש יש להסדיר  ביטוח רפואי באמצעות חברת הראל ידידים:

עינת כהן  Einat Cohen,   הראל ידידים, 5297775 Tel: 073-2186298   Cell: 054-  Email: einat@yedidim.co.il

מידע על סוגי מעונות ותעריפי שכר דירה לאורחים מחו"ל

דירות אירוח

יחידה אוניברסיטאית ו/או מכון מחקר המבקשים לשריין מקום במעונות לאורח מחו"ל ו/או מהארץ לתקופה קצרה, מתבקשים להגיש טופס הזמנה לדירות האירוח.

את טופס הבקשה  (כולל חתימה וחותמת של מנהלן היחידה ו/או האחראי על התקציב המחקרי ברשות המחקר) יש למלא ולשלוח במייל אל דלית אוסטר, מרכזת הגבייה ודירות האירוח doster@univ.haifa.ac.il.

ללא הגשת טופס חתום, לא ניתן לטפל בבקשה.

בקשה לאכלוס של אורח/ת בדירת אירוח של האוניברסיטה

בקשה לאכלוס אורח/ת בדירת אירוח של האוניברסיטה (PDF)

מידע על תעריפי ודירות האירוח במעונות