fbpx

היחידה למעורבות חברתית

חזון היחידה

היחידה למעורבות חברתית שמה לה למטרה לקדם מעורבות ואחריות חברתית בקרב קהילת האוניברסיטה,
מתוך תפיסה הרואה במעורבות ואחריות חברתית את תפקידה השלישי של האקדמיה.

מטרות היחידה

  • פיתוח וריכוז העשייה החברתית באוניברסיטת חיפה
  • הקניית כלים, ידע והזדמנויות לסטודנטים להיכרות ופעילות בעולם החברתי-קהילתי 
  • פיתוח תכניות ומיזמים קהילתיים באזור חיפה בשיתוף גורמים בקהילה ובקמפוס האוניברסיטה