לקויות למידה והפרעות קשב

הגשת בקשה להתאמות – לקויות למידה והפרעות קשב

קראו היטב את ההנחיות עבור סטודנטים או מועמדים להגשת בקשה להתאמות בגין לקות למידה או/ו הפרעת קשב. 

לגבי המצאות דוחות אבחון קודמים שבוצעו שלא על ידי יחידת האבחון יה"ל, יתקבלו רק אבחונים שנערכו באמצעות מערכת תפקודי למידה (מת"ל) על ידי מוסדות המורשים לעבוד עם מערכת זו. 

במידה והינך עונה על קריטריון זה, יש להגיש בקשה להתאמות בטופס המקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים:

קישור למילוי הטופס המקוון

אבחוני תפקודי למידה אלה יבדקו על ידי ועדת ההתאמות במטרה:

א. לבחון את מידת הצורך בהעמקת הבדיקה.

ב. לבחון את ההמלצות בדבר מתן התאמות בהתאם למדיניות האוניברסיטה.

הבקשה להתאמות תישקל על ידי הגורמים המקצועיים. עם קבלת ההחלטה יישלח מכתב מנומק וכן מכתב התאמות לגורמים הרלוונטיים באוניברסיטה ולמגיש הבקשה.

כמו כן, מומלץ להכיר את אפשרויות הסיוע והתמיכה במדור.

סטודנט שביצע אבחון ביה"ל ונמצא זכאי להתאמות, יקבל את אישור ההתאמות ממזכירות יה"ל בתום תהליך האבחון. כמו כן, יהא זכאי להתאמות לימודיות התקפות לאורך כל שנות לימודיו לתואר.   

מומלץ להכיר את אפשרויות הסיוע והתמיכה במדור.

אבחונים שנערכו במהלך תקופת הלימודים בבית הספר היסודי או התיכון אינם תקפים, יש צורך בביצוע אבחון מת"ל.

התאמות לימודיות בגין הפרעת קשב ניתנות על בסיס שני תנאים:

1) המצאות אבחון של הפרעת קשב אשר בוצע על ידי מאבחן, המוכר על ידי משרד הבריאות (נוירולוג, פסיכיאטר או פסיכולוג).

2) בחינת השלכות הפרעת הקשב על התפקוד האקדמי. בחינה זו מתבצעת באמצעות מערכת תפקודי למידה (מת"ל).

ניתן לקבוע אבחון ביה"ל (יחידת האבחונים  ללומד לקויי הלמידה) באוניברסיטת חיפה או באחד ממרכזי מת"ל ברחבי הארץ.

בתום תהליך האבחון, היה ונמצא כי הסטודנט הינו לקוי למידה/מתמודד עם הפרעת קשב,  הוא יהא זכאי להתאמות לימודיות התקפות לאורך כל שנות לימודיו לתואר.

כמו כן, מומלץ להכיר את אפשרויות הסיוע והתמיכה במדור.

מת"ל מתאימה לפונים העומדים בתנאים אלו:

  • גיל 16 עד 35
  • שליטה בעברית ברמה של שפת-אם
  • היעדר מוגבלות הצפויה להפריע להיבחנות באמצעות מחשב (כגון כבדות ראייה, כבדות שמיעה, בעיות מוטוריות)
  • לא נבחנו במת"ל בשלוש השנים האחרונות

אם אינך בטוח בנוגע להתאמת האבחון לצרכיך, תוכל לברר סוגיה זו במכון יה"ל או במכוני אבחון מת"ל אחרים.

סטודנטים שלא עומדים בקריטריונים הנ"ל יוכלו לבצע אבחון בהתאם לשיקולי הצוות המקצועי המוסמך לכך. במקרה זה הם יעברו אבחון בסיס, הנערך בשפות עברית וערבית והבודק מספר יכולות: קריאה כתיבה, קשב וכן את הכישורים האקדמיים. סטודנט ששפת אימו אינה עברית מחוייב לעבור גם אבחון בעברית.

בתום תהליך האבחון, והיה ונמצא כי הסטודנט הינו לקוי למידה/מתמודד עם הפרעת קשב, הוא יהא זכאי להתאמות לימודיות התקפות לאורך כל שנות לימודיו לתואר.

כמו כן, מומלץ להכיר את אפשרויות הסיוע והתמיכה במדור.

הנחיות למועמד להגשת בקשה להתאמות בבחינות כניסה בגין לקויות למידה ו/או הפרעת קשב:

על מנת לקבל התאמות לבחינות כניסה לתואר, יש צורך בקבלת אישור עדכני ממזכירות יה"ל (יחידת האבחונים ללומד לקוי הלמידה). לא ניתן להשתמש באישורים אשר התקבלו ממוסדות אחרים. מועמדים הזקוקים להתאמות בבחינות יפעלו בהתאם להנחיות שלהלן:

  • צרוף דו"ח אבחון תפקודי למידה האחרון שבוצע (בדיקת תפקודי קריאה, כתיבה, חשבון ואנגלית). אישור מנוירולוג או פסיכיאטר בדבר קיומה של הפרעת קשב איננו מזכה בהתאמות.
  • א. מועמדים לתואר ראשון – אישור התאמות בבחינה הפסיכומטרית (אם קיים)

ב. מועמדים לתואר שני – אישור התאמות ממוסד הלימודים לתואר ראשון (חובה)

 את דו"ח האבחון והאישור יש להעביר למזכירות יה"ל במייל: mhait@univ.haifa.ac.il מיד עם הגשת המועמדות לחוג, ולכל המאוחר עד 14 ימים לפני מועד בחינת הכניסה.

הבקשה תישקל על ידי הגורמים המקצועיים ועם קבלת ההחלטה תישלח תשובה או מכתב התאמות לבחינת הכניסה בלבד לגורמים הרלוונטיים באוניברסיטה ולמגיש הבקשה. חשוב לציין כי קבלת התאמות בבחינת הכניסה אין משמעותה קבלת התאמות בלימודי התואר.

עם הקבלה לאוניברסיטה יש לפנות מחדש למזכירות יה"ל לצורך בחינת הזכאות להתאמות במהלך הלימודים לתואר.

סטודנט רשאי להגיש ערעור בכתב על החלטת ועדת ההתאמות בתוך 30 ימים מקבלת התשובה במזכירות יה"ל. גורמים שטיפלו בבקשת ההתאמות מנועים מלהיות חברים בוועדת הערר.

סטודנט המעוניין להופיע בפני ועדת הערר לבד או עם מלווה מטעמו, יגיש בקשה בכתב למזכירות יה"ל. ההחלטה על מועד הועדה ומיקומה ימסרו 7 ימים מראש.

הועדה תעביר את החלטתה בכתב למערער לא יאוחר מ-15 יום מהגשת הערר.