הצטיינות לסטודנטים בשנה א' על סמך ציון פסיכומטרי גולמי 700 ומעלה

הרשמה החל מ-15/08/2023 ועד 01/12/2023 – כל הקודם זוכה (מס' המלגות מוגבל)!!

המלגה מוענקת בשנה א' בלבד, הזכאות למלגה מאותרת על-ידי האוניברסיטה ונבחנת על סמך עמידה בקריטריונים בסיסיים: תקינות לימודים, מעמד אקדמי מן המניין (למעט עולים עד 10 שנים בארץ ובני מיעוטים שהתקבלו ללימודי שנה א' במעמד על תנאי בגלל אי עמידה במבחן ידע בעברית), היקף לימודים בשנת הלימודים השוטפת והציון הפסיכומטרי הגולמי.

אינם זכאים למלגה זו סטודנטים הלומדים באוניברסיטה כיום או סטודנטים שהיו רשומים בעבר ללימודי תואר ראשון באוניברסיטת חיפה ולא השלימו את לימודיהם.

לצורך בדיקת זכאות למלגה יש לפנות ליחידה למלגות במייל : milgot@univ.haifa.ac.il או בטלפון : 04-8288034 

לסטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי גולמי 730 ומעלה תוענק מלגת הצטיינות יתר בגובה עד 100% שכר לימוד בסיסי (לא כולל תשלומים נלווים). גובה המלגה יקבע ביחס להיקף שכר הלימוד של הסטודנטים.

לסטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי גולמי 700-729 תוענק מלגת הצטיינות בגובה עד 50% שכר לימוד בסיסי (לא כולל תשלומים נלווים), גובה המלגה יקבע ביחס להיקף שכר הלימוד של הסטודנטים.

פעילות חברתית: החל משנת תשפ"ד לא נדרשת פעילות חברתית!!! 

סטודנטים בשנת תשפ"ג – המלגה מותנת בפעילות חברתית בהיקף של 25 שעות שנתיות. (סטודנטים המתחילים לימודים בסמסטר ב' יבצעו 12.5 שעות פעילות. פטורים מפעילות- סטודנטים בחוגים טיפוליים בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בכל שנה בה הם מבצעים עבודה מעשית/לימודי שדה במסגרת תוכנית הלימודים בחוג.)

הקשר עם התורמים: האוניברסיטה משקיעה מאמצים רבים בגיוס משאבים מתורמים פרטיים וגופים ציבוריים, לעידוד המצוינות האקדמית. להבעת תודתנו והערכתנו לתורמים, תידרשו עם קבלת המלגה לכתוב מכתב תודה לתורם ולהשתתף, אם יהיה צורך בכך, בטקס או במפגש עם תורמים במהלך שנת הלימודים.

היחידה למלגות תזכה את חשבון שכר הלימוד של הסטודנטים במלגה. במידה ושכר הלימוד שולם במלואו, מחלקת שכר לימוד באגף מנהל התלמידים תעביר את המלגה לחשבון הבנק של הסטודנטים ולכן יש לעדכן את פרטי חשבון הבנק בפורטל הסטודנטים בלשונית שכ"ל.

מקרים בהם תבוטל או תופחת מלגת הצטיינות :

  • על-פי הנחיית רשויות המשמעת של האוניברסיטה.
  • הפסקת לימודים אם ביוזמת הסטודנטים ואם ביוזמת האוניברסיטה.
  • אי עמידה באחד הקריטריונים הבסיסיים עקב שינויים בהיקף שכר לימוד/ממוצע ציונים.
  • אי מסירת מכתב תודה לתורם / אי הגעה למפגש עם תורמים לפי דרישת היחידה למלגות.
  • אי מילוי חובת פעילות/הפסקת פעילות חברתית המהווה תנאי לקבלת המלגה (החל מתשפ"ד אין חובת פעילות חברתית).
  • ביטול או הפחתת המלגה יעשה באמצעות מחלקת שכר הלימוד ועל הסטודנט לדאוג לסילוק חובותיו במועדים שיקבעו ע"י האוניברסיטה.

יתכנו שינויים בקריטריונים הנ"ל