הצטיינות לסטודנטים ותיקים

המועמדות למלגת הצטיינות מאותרת על-ידי האוניברסיטה ונבחנת על סמך עמידה בקריטריונים בסיסיים:

  • תקינות לימודים.
  • מעמד אקדמי מן המניין (למעט עולים עד 10 שנים בארץ ובני מיעוטים שהתקבלו ללימודי שנה א' במעמד על תנאי בגלל אי עמידה במבחן ידע בעברית).
  • היקף לימודים בשנת הלימודים השוטפת
  • צבירת ציונים על קורסים משנה קודמת וממוצע ציונים משנה קודמת  כמפורט להלן:

צבירת ציונים על קורסים משנה קודמת: ללומדים במסלול דו חוגי, צבירת ציונים על קורסים בהיקף של 30 נ"ז ולא פחות מ- 12 נ"ז בכל אחד מהחוגים. ללומדים במסלול חד חוגי, צבירת ציונים על קורסים בהיקף של 30 נ"ז. ללומדים בתוכניות המשולבות בפקולטה למשפטים, צבירת ציונים על קורסים בהיקף של 30 נ"ז ככלל.

ממוצע ציונים משנה קודמת: ללומדים במסלול דו חוגי, נדרש ממוצע ציונים הנכלל ב3% או ב-5% הגבוהים בחוג אחד ובחוג השני ממוצע ציוניהם נכלל ב-10% הגבוהים. ללומדים במסלול חד חוגי נדרש ממוצע ציונים הנכלל ב3% או ב-5% הגבוהים בחוג. ללומדים בתוכניות המשולבות בפקולטה למשפטים נדרש ממוצע ציונים במשפטים הנכלל ב3% או ב-5% הגבוהים ובתוכנית המשותפת ממוצע ציונים ב-20% הגבוהים. 
*(סטודנטים שהתקבלו לשנת לימודים מתקדמת על סמך לימודים קודמים במוסד לימודים אחר לא יהיו זכאים למלגת הצטיינות עבור הישגיהם מהמוסד האחר).

לסטודנטים נשלחת הודעה מטעם היחידה למלגות בשבועות הסמוכים לאחר תחילת שנת הלימודים. סטודנטים בעלי הישגים גבוהים שלא אותרו כמצטיינים מוזמנים לפנות לבירור ביחידה למלגות, ערעור על אי זכאותם למלגה יוגש עד סוף סמסטר א'.

פעילות  חברתית: קבלת המלגה מותנית בפעילות חברתית בהיקף של 25 שעות שנתיות (סטודנטים שנה ד' במשפטים חד-חוגי יבצעו 12.5 שעות פעילות. פטורים מפעילות סטודנטים הלומדים בחוג טיפולי בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בכל שנה בה הם מבצעים עבודה מעשית/לימודי שדה במסגרת תוכנית הלימודים בחוג).

הקשר עם התורמים: האוניברסיטה משקיעה מאמצים רבים בגיוס משאבים מתורמים פרטיים וגופים ציבוריים, לעידוד המצוינות האקדמית. להבעת תודתנו והערכתנו לתורמים, תידרשו עם קבלת המלגה לכתוב מכתב תודה לתורם ולהשתתף, אם יהיה צורך בכך, בטקס או במפגש עם תורמים במהלך שנת הלימודים.

מלגת הצטיינות יתרה תוענק לבעלי ממוצע ציונים הנכלל ב 3% ומלגת הצטיינות תוענק לבעלי ממוצע ציונים הנכלל ב 5%.
גובה המלגה ייקבע מדי שנה בהתאם לתקציב המלגות, (בתש"פ גובה מלגות ההצטיינות עמד על 4,500 ₪ ו 4,000 ₪.)
סטודנטים הלומדים בחוגים בהם תקינות הלימודים הינה 3.5 שנים (כגון: בפקולטה למשפטים חד- חוגי, ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת) יזוכו בשנת הלימודים האחרונה התקנית לתואר במלגה שגובהה עד 50% מגובה מלגת ההצטיינות שנקבעה לאותה שנה.
היחידה למלגות תזכה את חשבון שכר הלימוד של הסטודנטים במלגה. במידה ושכר הלימוד שולם במלואו, מחלקת שכר לימוד באגף מנהל התלמידים תעביר את המלגה לחשבון הבנק של הסטודנטים ולכן יש לעדכן את פרטי חשבון הבנק בפורטל הסטודנטים בלשונית שכ"ל.

מקרים בהם תבוטל או תופחת מלגת הצטיינות:

  • הפסקת לימודים באוניברסיטה בין מיוזמת הסטודנטים ובין מיוזמת האוניברסיטה.
  • אי עמידה באחד הקריטריונים הבסיסיים עקב שינויים בהיקף שכ"ל /ממוצע ציונים.
  • על-פי הנחיית רשות המשמעת של האוניברסיטה .
  • אי מילוי חובת פעילות /הפסקת פעילות חברתית המהווה תנאי לקבלת המלגה.
  • אי מסירת מכתב תודה לתורם / אי הגעה למפגש עם תורמים לפי דרישת היחידה למלגות.
  • ביטול או הפחתת המלגה יעשה באמצעות מחלקת שכר הלימוד ועל הסטודנט לדאוג לסילוק חובותיו במועדים שיקבעו ע"י האוניברסיטה.

 יתכנו שינויים בקריטריונים הנ"ל