קרנות חיצוניות

מטרת הקרן : סיוע לסטודנטים הלומדים בשנה תקנית לתואר ,בוגרי שרות צבאי או לאומי , צאצאים ליוצאי או בני ארצות המזרח וצפון אפריקה, במצב סוציו-אקונומי מצריך סיוע.

גובה ההלוואה: בכפוף לרווחי הקרן  (בשנת תשע"ט 5,900 ₪ )

תנאים:  צמוד למדד ללא ריבית.

החזר ההלוואה: בסיום הלימודים או הפסקתם בתשלומים חודשיים, גובה כל תשלום לא יעלה על 10%

מגובה השכר ברוטו של מקבל ההלוואה .

מקבלי ההלוואה ידרשו לחתום על התחייבות באשר להחזר ההלוואה.

אופן הגשת הבקשה להלוואה: הבקשה תוגש באמצעות היחידה למלגות .

מועד הגשת הבקשה להלוואה:  נובמבר עד סוף חודש דצמבר , בכפוף להודעת  החברה לנאמנות.

יש לעקוב  אחר פרסומי היחידה למלגות באתר. 

הערה: מספר ההלוואות מוגבל וניתן לקבל הלוואה אחת במהלך תקופת הלימודים.

מטרת הקרן : סיוע לסטודנטים הלומדים בשנה תקנית לתואר, בוגרי שרות צבאי או לאומי שנמצאים במצב סוציו-אקונומי המצריך סיוע.

גובה ההלוואה: 50% עד 100% שכ"ל בכפוף לרווחי הקרן ולמספר מועמדים.

תנאים:  ללא הצמדה וללא ריבית.

החזר ההלוואה: ההלוואה ניתנת  כ"חוב של כבוד" ועל מקבל ההלוואה להחזירה לקרן הציבורית באמצעות החברה לנאמנות של בנק לאומי בתום הלימודים או הפסקתם, מקבלי ההלוואה ידרשו לחתום על התחייבות להחזר ההלוואה.

אופן הגשת הבקשה להלוואה: הבקשה תוגש באמצעות היחידה למלגות.

מועד הגשת הבקשה להלוואה:  נובמבר עד סוף חודש דצמבר, בכפוף להודעת  החברה לנאמנות.

הערה: מספר ההלוואות מוגבל וניתן לקבל הלוואה אחת במהלך תקופת הלימודים.

מטרת הקרן: סיוע לסטודנטים נזקקים, בעלי הישגים אקדמיים גבוהים  הלומדים בשנה תקנית ,שנה ב' ומעלה בחוגים בתחום מדעי היהדות ובחוגים בתחומי המדעים המדויקים  ושלימודיהם אינם כרוכים בביצוע ניסויים בבעלי חיים.

גובה ההלוואה: כפוף לרווחי הקרן ולמספר המועמדים שיאושרו על ידי חבר נאמני הקרן.

תנאים:  ההלוואה צמודה למדד  המחירים לצרכן ללא ריבית .

החזר ההלוואה לאחר סיום הלימודים או הפסקתם, בתשלום אחד או במספר תשלומים במידה ובמועד/ים שמצבו הכספי של מקבל ההלוואה יאפשר זאת. מקבלי ההלוואה ידרשו לחתום על התחייבות באשר להחזר ההלוואה.

מועד הגשת הבקשה להלוואה: במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים, בהתאם להודעת נאמני הקרן  על כוונתם להעניק הלוואות באותה שנה.

הקריטריונים:

  • גיל 22 לפחות  סטודנטים מתחת לגיל יידרשו להחתים את אחד ההורים כלווה ושני ערבים.
  • הכנסה: סטודנט עובד  שהכנסתו (נטו) 3,000 ₪ בעל ותק במקום העבודה של שנה אחת לפחות, סטודנט שאינו עובד יידרש להחתים את אחד ההורים כלווה ושני ערבים.

גובה ההלוואה: עד 30,000 ₪.

החזר ההלוואה: החזר ההלוואה מתבצעת בהוראת קבע, בין 34 -67 תשלומים.

אופן הגשת הבקשה להלוואה: הבקשה תוגש על גבי טפסים מקוריים של האגודה, את הטופס ניתן להוריד מאתר האגודה בכתובת: www.freeloan.org.il

כתובת: רח' רבקה 29, ירושלים 93461 ,טלפון 02-5300777.

מועד הגשת הבקשה: כל השנה.