קרנות חיצוניות

מטרת הקרן : סיוע לסטודנטים לתואר ראשון נזקקים כלכלית הלומדים בשנה תקנית לתואר. 

גובה ההלוואה: 50% עד 100% שכ"ל בכפוף לרווחי הקרן ולמספר מגישי בקשה להלוואה.

תנאים:  ללא הצמדה וללא ריבית.

החזר ההלוואה: ההלוואה ניתנת  כ"חוב של כבוד", על מקבל ההלוואה להחזירה לקרן הציבורית באמצעות הרמטיק שרותי נאמנות (1939) בע"מ עד 5 תשלומים,  בתום הלימודים ו/או הפסקתם, לאחר 5 שנים מיום קבלתה.

אופן הגשת הבקשה להלוואה: הבקשה תוגש באמצעות היחידה למלגות על גבי טופס מיוחד של הקרן, מגישי הבקשה ידרשו לחתום על התחייבות בפני עו"ד.

מועד הגשת הבקשה להלוואה:  במהלך סמסטר א', תשובה תינתן עד תחילת סמסטר ב'.

הערות: 

1מספר ההלוואות מוגבל.

2. ניתן לקבל הלוואה אחת בלבד מקרן זו במהלך תקופת הלימודים. 

מטרת הקרן : סיוע לסטודנטים לתואר ראשון  העומדים בקריטריונים הבאים :

  1. סטודנטים בעלי מצב כלכלי מצריך סיוע.
  2. סטודנטים בוגרי שרות צבאי  מלא / שרות לאומי.

הערה: תינתן עדיפות לסטודנטים יוצאי או בני יוצאי ארצות המזרח וצפון אפריקה.

 גובה ההלוואה: 50% עד 100% שכ"ל בכפוף לרווחי הקרן ולמספר מגישי בקשה להלוואה .

תנאי ההלוואה :  ההלוואה הינה  צמדה  למדד המחירים לצרכן ואינה נושאת ריבית .

החזר ההלוואה:, ההלוואה תוחזר  לקרן הציבורית באמצעות הרמטיק שרותי נאמנות (1939) בע"מ  בתום הלימודים או הפסקתם ,לאחר שמקבל/ת ההלוואה התחיל/ה  לעבוד , גובה ההחזר  יהיה 10% מההכנסה ברוטו ( מס' תשלומי החזר ההלוואה יקבע בהתאם לגובה ההחזר בהתאם להכנסת מבקש מקבל/ת ההלוואה)

אופן הגשת הבקשה להלוואה: הבקשה   תוגש באמצעות היחידה למלגות , על גבי טופס מיוחד של הקרן . מגישי הבקשה ידרשו לחתום על התחייבות בפני עו"ד.

מועד הגשת הבקשה להלוואה:   במהלך סמסטר א' , תשובה תינתן עד תחילת סמסטר ב'.

הערות  :מספר ההלוואות מוגבל

הקריטריונים:

  • גיל 22 לפחות  סטודנטים מתחת לגיל יידרשו להחתים את אחד ההורים כלווה ושני ערבים.
  • הכנסה: סטודנט עובד  שהכנסתו (נטו) 3,000 ₪ בעל ותק במקום העבודה של שנה אחת לפחות, סטודנט שאינו עובד יידרש להחתים את אחד ההורים כלווה ושני ערבים.

גובה ההלוואה: עד 30,000 ₪.

החזר ההלוואה: החזר ההלוואה מתבצעת בהוראת קבע, בין 34 -67 תשלומים.

אופן הגשת הבקשה להלוואה: הבקשה תוגש על גבי טפסים מקוריים של האגודה, את הטופס ניתן להוריד מאתר האגודה בכתובת: www.freeloan.org.il

כתובת: רח' רבקה 29, ירושלים 93461 ,טלפון 02-5300777.

מועד הגשת הבקשה: כל השנה.