הרשמה ותנאי קבלה

ההרשמה למעונות לשנת תשפ"א ממשיכה. ניתן להגיש בקשה על בסיס מקום פנוי.

בכדיי להירשם למעונות יש להוריד את טפסי ההרשמה (בקישור למטה) ולסרוק את הטופס ואת כל המסמכים הדרושים ולהעביר כקובץ PDF בלבד (מסמכים שיועברו כתמונה לא יבדקו) לכתובת המייל: haifadorms@univ.haifa.ac.il .

לחילופין, ניתן להעביר את הטפסים בצירוף כל האישורים המתבקשים בדואר רשום לכתובת להלן:
משרד הרשמה, מעונות הסטודנטים, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה מיקוד 3498838

לתשומת לב:

  • לאור ניסיון קודם אנו ממליצים לשלוח במייל את הבקשה.
  • מסמכים מקוריים שצורפו לא יוחזרו/יצולמו ולכן באחריות הסטודנט/ית לשמור העתק של כל מסמכים שצורפו לבקשה.
  • טפסים שישלחו ללא כל האישורים הדרושים לא יטופלו.

טופס שיגיע ללא כל האישורים ו/או לאחר תאריך סיום הרשמה יוחזר לשולח.

מועמדים אשר מעוניינים להתרשם מהמעונות, יכולים להגיע  לסיורי דירות בימי שני וחמישי בין השעות 11:00-13:00.

יש להגיע למשרד הראשי אשר נמצא בבניין פדרמן. במקרים מיוחדים או בסיורי דירות לזוגות, יש לתאם מראש במספר טלפון: 04-8249931

קבלה למעונות ליחידים הנה על בסיס הקריטריונים הבאים:

הישגים אקדמיים: לסטודנטים שתהיה זו שנת הלימודים הראשונה או מועמדים ללימודים- חושבו ההישגים עפ"י סכם יחס של 1:2. לסטודנטים ותיקים- ממוצע בחוגי הלימוד ע"פ אחוזונים בחוג. 

מצב כלכלי: ייקבע בהתאם לגובה ההכנסה ברוטו לנפש במשפחה. כלומר: סטודנט רווק- עפ"י הכנסותיו והכנסות הוריו. סטודנט נשוי- עפ"י הכנסותיו והכנסות בן/בת זוג (אם נתמכים ע"י הוריהם יילקחו בחשבון גם הכנסות ההורים). יילקחו בחשבון הכנסות נוספות כגון: קצבאות ביטוח לאומי, פיצויים וכו'. סכום כל ההכנסות ברוטו יחולק במס' הנפשות הנתמכות במשפחה: הורים, הסטודנט, אחים ואחיות מתחת לגיל 18, אחים/אחיות בשירות סדיר, אחים/אחיות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה בארץ.

משפחות חד הוריות: חישוב ההכנסה לנפש ייעשה עפ"י 75% מההכנסה ברוטו של ההורה המפרנס.

אזור מגורי קבע: יחושב המרחק ממגורי הקבע עד האוניברסיטה. תינתן תוספת ניקוד ליישובים כפריים.

נתונים מיוחדים: יילקחו בחשבון נתונים כמו סטודנט עובד, נכות, משפחה חד הורית, משפחה שכולה מקרב אנשי הביטחון ונפגעי פעולות איבה, אחים/אחיות סטודנטים, שירות צבאי/שירות לאומי (תקף ל-5 שנים מיום השחרור ולאורך כל שנות התואר),שרות מילואים, בנות מיעוטים,לימודי ערב, חבר סגל או בן של חבר סגל.

לתשומת לבכם, סטודנט עובד ייחשב סטודנט אשר עובד לפחות מחודש מרץ 2020 ושמשכורתו הנה לפחות 1000 ₪ ברוטו. אישורים ומסמכים שיש לצרף לבקשה מפורטים בטופס ההרשמה למעונות. ראה גם: דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים במעונות בשנת תשפ"א לסטודנטים יחידים

 

קבלה למעונות לזוגות הינה על בסיס הקריטריונים הבאים:

המעונות מיועדים לזוגות נשואים אשר נישואיהם אושרו ע"י משרד הפנים/זוגות המתעדים להתחתן עד 3 חודשים לאחר פתיחת שנת הלימודים.

הישגים אקדמיים: לסטודנטים שתהיה זו שנת הלימודים הראשונה או מועמדים ללימודים- יחושבו ההישגים עפ"י סכם יחס של 1:2. לסטודנטים ותיקים- ממוצע בחוגי הלימוד ע"פ אחוזונים בחוג.

מצב כלכלי: אם בני הזוג אינם נתמכים ע"י הוריהם: הכנסות ברוטו של בני הזוג יחולקו   ב-2. אם בני הזוג נתמכים ע"י הוריהם: הכנסות בני הזוג + הכנסות המשפחות יחולקו במס' הנפשות הנתמכות במשפחה: הורים, בני הזוג, אחים ואחיות מתחת לגיל 18, אחים/אחיות בשירות סדיר, אחים/אחיות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה בארץ.

נתונים מיוחדים: יילקחו בחשבון נתונים כמו סטודנט עובד, נכות, משפחה חד הורית, משפחה שכולה מקרב אנשי הביטחון ונפגעי פעולות איבה, אחים/אחיות סטודנטים, שירות צבאי/שירות לאומי (תקף ל-5 שנים מיום השחרור ולאורך כל שנות התואר), שרות מילואים.   (בהתאם למצב המשפחתי: נתמכים ע"י ההורים או לא).

אישורים ומסמכים שיש לצרף לבקשה מפורטים בטופס ההרשמה למעונות.

ראה גם: דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים במעונות בשנת תשפ"א לסטודנטים נשואים.

 

זכאים לדיור במעונות ללא דיון (אך חייבים בהרשמה בצירוף האישורים הרלוונטיים):

סטודנטים בודדים בארץ (השוהים מעל שנתיים בארץ).

סטודנטים בעלי נכות של 45% ומעלה, או 35% גפיים תחתונות.

סטודנט יתום משני הוריו.

סטודנטים שציון הפסיכומטרי שלהם/סכם מעל 700 (קבלה אוטומטית למעונות טליה לשנה א' בלבד).

סטודנטים לתואר שני (קבלה אוטומטית למעונות טליה).

סטודנטים לתואר שלישי – לימודי דוקטורט (קבלה אוטומטית למעונות טליה).

סטודנטים מצטיינים שציוניהם בין 5% הגבוהים בחוג בו הם לומדים (קבלה אוטומטית למעונות טליה)

 

סטודנטים השייכים לאחת מהקטגוריות הבאות אינם זכאים לדיור במעונות וייפסלו על הסף:

סטודנטים בהפסקת לימודים, בשלילת לימודים לסמסטר, לשנה או לצמיתות.

מועמד שברשותו דירה.

מועמדים הלומדים ביחידה ללימודי חוץ.

חריגה משנות לימוד תקניות- תיבדק זכאות רק של סטודנטים הלומדים 3 שנים לתואר ראשון או סטודנטים אשר משך הלימודים גבוה מ- 3 שנים עפ"י הרשום במנהל תלמידים. שנתיים לתלמידי תואר שני. 3 שנים לתלמידי תואר שני במסלול תזה. 3 שנים לתלמידי תואר שלישי.

סטודנט אשר בשנה"ל תשפ"א ילמד פחות מ- 30 נקודות לימוד ופחות מ- 15 נקודות בכל סמסטר. סטודנטים להשלמות תואר שני ילמדו 15 נקודות לימוד.(החלטה זו תיבדק לאחר פתיחת שנת הלימודים, עם סיום שבוע שינויי המערכת.סטודנט שלא יעמוד בהחלטת סף זו תיבדק זכאותו למעונות).

תלמידים למכינת אביב או תלמידים לתואר ראשון שיחלו לימודיהם בסמסטר ב' – יתקבלו על בסיס מקומות פנויים בסמוך למועד תחילת הלימודים.

הבקשות תיבדקנה עפ"י הקריטריונים שנקבעו ע"י הנהלת האוניברסיטה. עבור כל קריטריון יצבור סטודנט ניקוד בהתאם לנתוניו. מדי שנה נקבע מחדש הניקוד הדרוש לקבלת זכאות למעונות.

תשובות

ההחלטות תובאנה לידיעת מגישי הבקשות באמצעות הדואר במהלך חודש יולי. לא תימסרנה תשובות טלפוניות. ערעורים ניתן להגיש רק במקרה וחל שינוי באחד מן הנתונים, או נוספו נתונים חדשים שלא צוינו בטופס ההרשמה. הערעור יוגש במייל בצירוף מסמכים רלוונטיים.  מועמדים שבקשתם נדחתה, פרט לסטודנטים שחרגו משנות הלימוד התקניות לתואר, יכללו באופן אוטומטי ברשימת המתנה וזכאותם תיבחן על בסיס מקומות שיתפנו לפני ו/או במהלך שנת הלימודים.

רשימת המתנה:

עם פתיחת שנת הלימודים יתאפשר לסטודנטים שלא הספיקו להירשם במועד, להגיש טפסי הרשמה. הבקשות יבחנו עפ"י הקריטריונים והקבלה תתאפשר רק באם יתפנו מקומות במעונות. רשימת ההמתנה תכלול בנוסף סטודנטים שנדחו בהליך ההרשמה שנערכה בחודשים מאי-יוני 2020 וכן סטודנטים שנרשמו לאחר תחילת שנת הלימודים.

הערות:

מובהר בזאת כי הזכות לשינוי הקריטריונים והבסיס לקבלה אוטומטית למעונות שמורה לאוניברסיטת חיפה.

הקבלה למעונות היא לתקופה של שנה בלבד.

סטודנטים ותיקים נדרשים גם הם להגשת טופס הרשמה למעונות.

סטודנטים שיחלו מגוריהם בקיץ על בסיס מקום פנוי, מחויבים אף הם בהרשמה.

מועמדים אשר טרם סיימו הליכי קבלה לאוניברסיטה, מומלץ להירשם למעונות, וזאת על מנת להבטיח הדיון בבקשתם.

לאחר הקבלה למעונות על הסטודנט/ית לשמור העתק כל המסמכים שמגישים בערכת הקבלה לרבות חוזה.