הרשמה ותנאי קבלה

ההרשמה למעונות הסטודנטים לשנת הלימודים תשפ"ה תחל בתאריך 15.5.2024 ותסתיים ב- 30.6.2024.

בכדיי להירשם למעונות יש להוריד את טפסי ההרשמה (בקישור למטה), לסרוק את הטופס ואת כל המסמכים הדרושים ולהעביר כקובץ PDF בלבד (מסמכים שיועברו כתמונה לא יבדקו) לכתובת המייל: haifadorms@univ.haifa.ac.il .

לתשומת לב:

 • יש לכתוב בשורת הכותרת במייל שם מלא ומס' ת.ז. אין לשלוח טפסים פעמיים.
 • בקשות שתתקבלה לאחר תאריך סיום ההרשמה וכן בקשות שלא מולאו כראוי ו/או לא צורפו אליהן כל האישורים הנדרשים, לא יטופלו.

מועמדים אשר מעוניינים להתרשם מהמעונות, יכולים להגיע  לסיורי דירות בימי שני וחמישי בין השעות 11:00-13:00.

יש להגיע למשרד הראשי אשר נמצא בבניין פדרמן. במקרים מיוחדים או בסיורי דירות לזוגות, יש לתאם מראש במספר טלפון: 04-8249931

קבלה למעונות ליחידים הנה על בסיס הקריטריונים הבאים:

הישגים אקדמיים: לסטודנטים שתהיה זו שנת הלימודים הראשונה או מועמדים ללימודים- חושבו ההישגים עפ"י סכם יחס של 1:2. לסטודנטים ותיקים- ממוצע בחוגי הלימוד ע"פ אחוזונים בחוג. 

מצב כלכלי: ייקבע בהתאם לגובה ההכנסה ברוטו לנפש במשפחה. כלומר: סטודנט רווק- עפ"י הכנסותיו והכנסות הוריו. סטודנט נשוי- עפ"י הכנסותיו והכנסות בן/בת זוג (אם נתמכים ע"י הוריהם יילקחו בחשבון גם הכנסות ההורים). יילקחו בחשבון הכנסות נוספות כגון: קצבאות ביטוח לאומי, פיצויים וכו'. סכום כל ההכנסות ברוטו יחולק במס' הנפשות הנתמכות במשפחה: הורים, הסטודנט, אחים ואחיות מתחת לגיל 18, אחים/אחיות בשירות סדיר, אחים/אחיות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה בארץ.

משפחות חד הוריות: חישוב ההכנסה לנפש ייעשה עפ"י 75% מההכנסה ברוטו של ההורה המפרנס.

אזור מגורי קבע: יחושב המרחק ממגורי הקבע עד האוניברסיטה. תינתן תוספת ניקוד ליישובים כפריים.

שירות צבאי: שירות צבאי/לאומי/עתודה. תקף ל-5 שנים מיום השחרור ולאורך כל שנות התואר.

שירות מילואים: תינתן תוספת ניקוד לסטודנט/ית ששירת/ה 10 ימי מילואים ברציפות או 21 ימי מילואים מצטברים בשנה האקדמית תשפ"ד.

נתונים מיוחדים: יילקחו בחשבון נתונים כמו סטודנט עובד, נכות, משפחה חד הורית, משפחה שכולה מקרב אנשי הביטחון ונפגעי פעולות איבה, אחים/אחיות סטודנטים, בנות מיעוטים,לימודי ערב, חבר סגל או בן של חבר סגל.

לתשומת לבכם, סטודנט עובד ייחשב סטודנט אשר עובד לפחות מחודש מרץ 2024 ושמשכורתו הנה לפחות 1000 ₪ ברוטו. 

אישורים ומסמכים שיש לצרף לבקשה מפורטים בטופס ההרשמה למעונות. ראה גם:

דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים ליחידים במעונות לשנת תשפ"ה

קבלה למעונות לזוגות הינה על בסיס הקריטריונים הבאים:

המעונות מיועדים לזוגות נשואים אשר נישואיהם אושרו ע"י משרד הפנים/זוגות המתעדים להתחתן עד 3 חודשים לאחר פתיחת שנת הלימודים.

הישגים אקדמיים: לסטודנטים שתהיה זו שנת הלימודים הראשונה או מועמדים ללימודים- יחושבו ההישגים עפ"י סכם יחס של 1:2. לסטודנטים ותיקים- ממוצע בחוגי הלימוד ע"פ אחוזונים בחוג.

מצב כלכלי: אם בני הזוג אינם נתמכים ע"י הוריהם: הכנסות ברוטו של בני הזוג יחולקו   ב-2. אם בני הזוג נתמכים ע"י הוריהם: הכנסות בני הזוג + הכנסות המשפחות יחולקו במס' הנפשות הנתמכות במשפחה: הורים, בני הזוג, אחים ואחיות מתחת לגיל 18, אחים/אחיות בשירות סדיר, אחים/אחיות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה בארץ.

שירות צבאי: שירות צבאי/לאומי/עתודה. תקף ל-5 שנים מיום השחרור ולאורך כל שנות התואר.

שירות מילואים: תינתן תוספת ניקוד לסטודנט/ית ששירת/ה 10 ימי מילואים ברציפות או 21 ימי מילואים מצטברים בשנה האקדמית תשפ"ד.

נתונים מיוחדים: יילקחו בחשבון נתונים כמו סטודנט עובד, נכות, משפחה חד הורית, משפחה שכולה מקרב אנשי הביטחון ונפגעי פעולות איבה, אחים/אחיות סטודנטים (בהתאם למצב המשפחתי: נתמכים ע"י ההורים או לא).

לתשומת לבכם, סטודנט עובד ייחשב סטודנט אשר עובד לפחות מחודש מרץ 2024 ושמשכורתו הנה לפחות 1000 ש"ח ברוטו.

אישורים ומסמכים שיש לצרף לבקשה מפורטים בטופס ההרשמה למעונות.

ראה גם:

דף מידע, הסבר והנחיות לבקשת מגורים לזוגות במעונות בשנת תשפ"ה

זכאים לדיור במעונות ללא דיון (אך חייבים בהרשמה בצירוף האישורים הרלוונטיים):

סטודנטים בודדים בארץ.

סטודנטים עולים חדשים.

סטודנטים בעלי נכות של 45% ומעלה, או 35% גפיים תחתונות.

סטודנט יתום משני הוריו.

סטודנטים שציון הפסיכומטרי שלהם/סכם מעל 700 (קבלה אוטומטית למעונות טליה לשנה א' בלבד).

סטודנטים לתואר שני (קבלה אוטומטית למעונות טליה).

סטודנטים לתואר שלישי – לימודי דוקטורט (קבלה אוטומטית למעונות טליה).

סטודנטים מצטיינים שציוניהם בין 5% הגבוהים בחוג בו הם לומדים (קבלה אוטומטית למעונות טליה)

 

סטודנטים השייכים לאחת מהקטגוריות הבאות אינם זכאים לדיור במעונות וייפסלו על הסף:

סטודנטים בהפסקת לימודים, בשלילת לימודים לסמסטר, לשנה או לצמיתות.

מועמד שברשותו דירה.

מועמדים הלומדים ביחידה ללימודי חוץ.

חריגה משנות לימוד תקניות- תיבדק זכאות רק של סטודנטים הלומדים 3 שנים לתואר ראשון או סטודנטים אשר משך הלימודים גבוה מ- 3 שנים עפ"י הרשום במנהל תלמידים. שנתיים לתלמידי תואר שני. 3 שנים לתלמידי תואר שני במסלול תזה. 3 שנים לתלמידי תואר שלישי.

סטודנט אשר בשנה"ל תשפ"ה ילמד פחות מ- 30 נקודות לימוד ופחות מ- 15 נקודות בכל סמסטר. סטודנטים להשלמות תואר שני ילמדו 15 נקודות לימוד.(החלטה זו תיבדק לאחר פתיחת שנת הלימודים, עם סיום שבוע שינויי המערכת.סטודנט שלא יעמוד בהחלטת סף זו תיבדק זכאותו למעונות).

סטודנטים להשלמות במכינה.

תלמידים למכינת אביב או תלמידים לתואר ראשון שיחלו לימודיהם בסמסטר ב' – יתקבלו על בסיס מקומות פנויים בסמוך למועד תחילת הלימודים.

בבקשת זוג, זוגות שבן/בת הזוג אינם סטודנט/ית – יתקבלו על בסיס מקום פנוי.

הבקשות תיבדקנה עפ"י הקריטריונים שנקבעו ע"י הנהלת האוניברסיטה. עבור כל קריטריון יצבור סטודנט ניקוד בהתאם לנתוניו. מדי שנה נקבע מחדש הניקוד הדרוש לקבלת זכאות למעונות.

תשובות

ההחלטות תובאנה לידיעת מגישי הבקשות באמצעות הדואר במהלך חודש יולי. לא תימסרנה תשובות טלפוניות. ערעורים ניתן להגיש רק במקרה וחל שינוי באחד מן הנתונים, או נוספו נתונים חדשים שלא צוינו בטופס ההרשמה. הערעור יוגש במייל בצירוף מסמכים רלוונטיים.  מועמדים שבקשתם נדחתה, פרט לסטודנטים שחרגו משנות הלימוד התקניות לתואר, יכללו באופן אוטומטי ברשימת המתנה וזכאותם תיבחן על בסיס מקומות שיתפנו לפני ו/או במהלך שנת הלימודים.

רשימת המתנה:

עם פתיחת שנת הלימודים יתאפשר לסטודנטים שלא הספיקו להירשם במועד, להגיש טפסי הרשמה. הבקשות יבחנו עפ"י הקריטריונים והקבלה תתאפשר רק באם יתפנו מקומות במעונות. רשימת ההמתנה תכלול בנוסף סטודנטים שנדחו בהליך ההרשמה שנערכה בחודשים מאי-יוני וכן סטודנטים שנרשמו לאחר תחילת שנת הלימודים.

הערות:

מובהר בזאת כי הזכות לשינוי הקריטריונים והבסיס לקבלה אוטומטית למעונות שמורה לאוניברסיטת חיפה.

הקבלה למעונות היא לתקופה של שנה בלבד.

סטודנטים ותיקים נדרשים גם הם להגשת טופס הרשמה למעונות.

סטודנטים שיחלו מגוריהם בקיץ על בסיס מקום פנוי, מחויבים אף הם בהרשמה.

מועמדים אשר טרם סיימו הליכי קבלה לאוניברסיטה, מומלץ להירשם למעונות, וזאת על מנת להבטיח הדיון בבקשתם.

לאחר הקבלה למעונות על הסטודנט/ית לשמור העתק כל המסמכים שמגישים בערכת הקבלה לרבות חוזה.

 • לאור מדיניות האוניברסיטה לעידוד הצטיינות הוחלט ע"י ועדת מעונות לשנה"ל תשפ"ה, על קבלה אוטומטית למעונות טליה של סטודנטים מצטייני חוגים שציוניהם מוגדרים ב– 5% עליונים של החוג.
  כמו כן יתקבלו למעונות טליה סטודנטים שנה א' בלבד שציון הפסיכומטרי/סכם הינו מעל 700, וסטודנטים לתארים מתקדמים.
  שאר הסטודנטים בשנים ג' ו ד' המעוניינים במגורים במעונות טליה יתמודדו על המקומות הפנויים בהתאם לוותק הלימודים.
  סטודנטים במכינה וסטודנטים לשנה א' (פרט לפסיכומטרי/סכם מעל 700) ושנה ב' (פרט למצטייני חוג) ישובצו במעונות פדרמן או שקמה.
 • השיבוץ למעונות הינו ממוחשב, אוטומטי. הודעה על שיבוץ תישלח במייל במהלך חודש ספטמבר.
  לפיכך, לא יתקבלו מכתבי בקשה לשיבוץ נפרדים או בקשה לשיבוץ בדירות/חדרים מסוימים.
 • סטודנט מתואר ראשון אינו יכול לבקש להתגורר עם סטודנט מתואר מתקדם בשל השוני שבין הדירות.