מלגות הצטיינות

מלגות ההצטיינות מטעם דיקנט הסטודנטים מוענקות לתלמידי תואר ראשון בלבד.

הזכאות למלגת הצטיינות נבחנת על סמך עמידה בקריטריונים בסיסיים ובהישגים האקדמיים וללא תלות במצבם כלכלי/משפחתי של הסטודנטים.

מלגות הצטיינות לסטודנטים שנה א'במהלך ההרשמה לאוניברסיטה נשלחת הודעה לסטודנטים לבדיקת זכאותם למלגות פסיכומטרי – 

לקבלת הנחיות ומידע יש לפנות ליחידת המלגות במהלך סמסטר א'.

** החל משנת תשפ"ד במלגות פסיכומטרי המלגה אינה מותנת בפעילות חברתית 

מלגות הצטיינות לסטודנטים ותיקים ואופקיםהפניה ואיתור המצטיינים תבוצע על ידי היחידה למלגות.

סטודנטים בעלי הישגים גבוהים שלא אותרו כמצטיינים מוזמנים לפנות לבירור ביחידה למלגות, ערעור על אי זכאותם למלגה יוגש עד סוף סמסטר א'.

קבלת המלגה מותנית בפעילות חברתית בהיקף של 25 שעות שנתיות. (פטורים מפעילות- סטודנטים בחוגים טיפוליים בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בכל שנה בה הם מבצעים עבודה מעשית/לימודי שדה במסגרת תוכנית הלימודים בחוג).

קריטריונים בסיסיים לזכאות למלגה:

  • תקינות לימודים בתואר ראשון (בבדיקת תקינות הלימודים, יילקחו בחשבון כל השנים בהם זכאי המלגה רשומים לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה, זאת גם במקרים של החלפת חוג/ים במהלך הלימודים לתואר).
  • מעמד אקדמי מן המניין (סטודנטים בשנה א' שהינם עולים עד 10 שנים בארץ או בני מיעוטים שהתקבלו ללימודים במעמד על תנאי בגלל מבחן ידע בעברית ייחשבו לצורך זה כסטודנטים מן המניין).
  • היקף לימודים בשנת הלימודים השוטפת: רישום לקורסים בהיקף של 30 נ"ז לפחות (למעט סטודנטים הלומדים בתוכנית מובנית ומוכתבת על ידי החוג לגביהם הדרישה הינה נ"ז בהיקף של 75% מתוך תוכנית הלימודים המובנת).

הערה: אי עמידה באחד הקריטריונים הבסיסיים תפסול זכאות למלגה.