הצטיינות לסטודנטים בשנה א' על סמך פסיכומטרי גולמי 600-699

הצטיינות לסטודנטים בשנה א' בעלי ציון פסיכומטרי גולמי 600-699 שהתקבלו ללימודים באחד החוגים המזכים במלגה.

לרשימת החוגים המזכים במלגת "600 פלוס" לפי ציון פסיכומטרי לתשפ"ג

לרשימת החוגים המזכים במלגת "600 פלוס" לפי ציון פסיכומטרי לתשפ"ד

בתשפ"ג: המלגה תוענק אך ורק לסטודנטים חדשים אשר שנה"ל תשפ"ג מהווה את שנת הלימודים הראשונה שלהם באוניברסיטת חיפה והינם סטודנטים הלומדים באוניברסיטת חיפה ולא בשלוחותיה. סטודנטים שהיו רשומים בצורה כזו או אחרת ללימודים באוניברסיטת חיפה ולא השלימו את לימודיהם אינם זכאים למלגה. כמו-כן, סטודנטים הרשומים בתכנית ייעודית מובחנת או בתכנית אשר ממומנת על ידי המעסיק אינם זכאים למלגה.
הזכאות למלגה מאותרת על-ידי האוניברסיטה ונבחנת על סמך עמידה במספר קריטריונים בסיסיים.

גובה המלגה: מלגת הצטיינות בגובה עד 50% או עד 35% משכר הלימוד הבסיסי תוענק לסטודנטים בהתאם לחוג ולציון הפסיכומטרי כמפורט בקישור. גובה המלגה יקבע ביחס להיקף שכר הלימוד של הסטודנטים. סטודנטים שהתקבלו ללימודים בשני חוגים המזכים במלגה יקבל מלגה אחת לבד.
סטודנטים שאותרו כזכאים למלגה תישלח להם הודעה בשבועות הסמוכים לאחר תחילת שנת הלימודים. המלגה תוענק בשנה א' בלבד .

פעילות חברתית: קבלת המלגה מותנית בפעילות חברתית בהיקף של 25 שעות שנתיות. סטודנטים המתחילים לימודים בסמסטר ב' יבצעו 12.5 שעות פעילות.
פטורים מפעילות- סטודנטים שלומדים בחוגים טיפוליים בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בשנה בה הם מבצעים עבודה מעשית/לימודי שדה במסגרת תוכנית הלימודים בחוג.

הקשר עם התורמים: האוניברסיטה משקיעה מאמצים רבים בגיוס משאבים מתורמים פרטיים וגופים ציבוריים לעידוד המצוינות האקדמית. להבעת תודתנו והערכתנו לתורמים, סטודנטים מקבלי מלגה נדרשים לכתוב מכתב תודה לתורם ולהשתתף לפי הצורך בטקס או במפגש עם תורמים במהלך שנת הלימודים.
היחידה למלגות תזכה את חשבון שכר הלימוד של הסטודנטים במלגה. במידה ושכר הלימוד שולם במלואו, מחלקת שכר לימוד באגף מנהל התלמידים תעביר את המלגה לחשבון הבנק הפרטי של הסטודנטים ולכן יש לעדכן את פרטי חשבון הבנק בפורטל הסטודנטים בלשונית שכ"ל.

מקרים בהם תבוטל או תופחת מלגת הצטיינות :

  • על-פי הנחיית רשויות המשמעת של האוניברסיטה.
  • הפסקת לימודים אם ביוזמת הסטודנטים ואם ביוזמת האוניברסיטה.
  • אי עמידה באחד הקריטריונים הבסיסיים עקב שינויים בהיקף שכר לימוד
  • אי מסירת מכתב תודה לתורם / אי הגעה למפגש עם תורמים לפי דרישת היחידה למלגות.
  • אי מילוי חובת פעילות/הפסקת פעילות חברתית המהווה תנאי לקבלת המלגה.
  • ביטול או הפחתת המלגה יעשה באמצעות מחלקת שכר הלימוד ועל הסטודנט לדאוג לסילוק חובותיו במועדים שיקבעו ע"י האוניברסיטה.

מלגה זו אושרה לשנת הלימודים תשפ"א בלבד
יתכנו שינויים בקריטריונים הנ"ל