"אופקים"- תכנית המצטיינים

קריטריונים בסיסיים:

  • סטודנטים במעמד אקדמי מן המנייןהלומדים לתואר ראשון במסגרת מספר השנים התקניות (בבדיקת תקינות הלימודים, יילקחו בחשבון כל השנים בהם מבקשי המלגה רשומים לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה, זאת גם במקרים של החלפת חוג/ים במהלך הלימודים לתואר).
  • היקף לימודים:היקף הלימודים המינימאלי לזכאות למלגה הוא 30 נ"ז בשנת הלימודים.

סטודנטים חדשים: זכאים למלגה בגובה שכר הלימוד הבסיסי (לא כולל תשלומים נלווים).

סטודנטים ותיקים: יהיו זכאים למלגה בגובה שכר לימוד בסיסי (לא כולל תשלומים נלווים) אם הם עומדים בקריטריונים הבאים :

  • ממוצע ציוניהם בתוכנית אופקים משנת הלימודים האחרונה – 86 לפחות.
  • צברו ציונים משנה קודמת על קורסים בתוכנית אופקים בהיקף של 14 נ"ז לפחות ובחוג השני צברו ציונים בהיקף של 16 נ"ז לפחות.
  • הומלצו על ידי ראש התוכנית לקבלת המלגה.

 יתכנו שינויים בקריטריונים הנ"ל