מלגת סיוע כלכלי מטעם דיקנאט הסטודנטים

סטודנטים.יות יקרים.ות, צוות יחידת המלגות כאן עבורכם.ן בתקופה מורכבת זו.  הנכם.ן מוזמנים.ות לפנות אלינו במייל ו/או בטלפון ונדאג לסייע במגוון פתרונות ומענים!!

לתשומת לבכם.ן!!!

מלגת סיוע לקראת שנה"ל תשפ"ה תפתח להגשה ב 01.08.2024

מי רשאי להגיש בקשה למלגה? 

סטודנטים.יות הלומדים.ות לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה בלבד ולא בשלוחותיה (קיימת החרגה לסטודנטים במבח"ר)

שימו לב!! אנו ממליצים להקדיש את הזמן ולמלא את מלגת הסיוע על מנת שנוכל לבצע בדיקה מקיפה ולמצות את מלוא האפשרויות הנוספות שעומדות לרשותכם.ן לקבלת מלגות ולהגשתכם.ן לקרנות חיצוניות/תורמים/הקדשים/הלוואות ועוד.. 

 איך מגישים בקשה למלגה?

בקשה למלגה אינטרנטית תוגש מידי שנה ביוזמת הסטודנטים.יות בפורטל הסטודנטים דרך דף הבית של האוניברסיטה

(לשונית טפסים ותדפיסים- בקשה למלגת סיוע דיקנאט הסטודנטים).

שימו לב ! הכניסה לפורטל תתאפשר לסטודנטים.יות חדשים.ות רק לאחר תשלום המקדמה ע"ח שכר לימוד וקבלת הרשאה לכניסה לפורטל.

במהלך מילוי הבקשה למלגה דרך הפורטל ושיגור הטופס, המערכת תנפיק למגישי הבקשה מסמך שיכלול את פירוט האישורים שעליהם להעלות כחלק בלתי נפרד 

מתהליך הגשת בקשתם למלגה. את האישורים יש להעלות לפורטל – לשאלות ניתן לפנות  למייל: milgot@univ.haifa.ac.il או בטלפון : 04-8288034 

ניתן להגיע למשרדי היחידה לסיוע במילוי המלגה בשעות קבלת קהל : בניין בית הסטודנט חדר 313 (קומה 3). בקשה למלגה שתוגש ללא האישורים לא תטופל.

מה הם מועדי הגשת הבקשה למלגה והאישורים שצריך לצרף? 

סטודנטים.יות שמתחילים.ות ללמוד בסמסטר א'– יגישו בקשה למלגה כולל אישורים, מתחילת חודש אוגוסט ועד שבועיים לאחר פתיחת שנת הלימודים

סטודנטים.יות שמתחילים.ות ללמוד בסמסטר ב' או בסמסטר קיץ– יגישו בקשה למלגה כולל אישורים, שבוע לפני תחילת הלימודים של הסמסטר אליו נרשמו ועד שבוע לאחריו.

מהם הנתונים לפיהם תיקבע הזכאות למלגה?

העומדים בקריטריונים הבסיסיים להלן:

 • תקינות לימודים בתואר ראשון: בבדיקת תקינות הלימודים, יילקחו בחשבון כל השנים בהם הסטודנטים רשומים לתואר ראשון, זאת גם במקרים של החלפת חוג/ים במהלך הלימודים לתואר.
 • מעמד אקדמי מן המניין: סטודנטים בשנה א' שהינם עולים עד 10 שנים בארץ או בני מיעוטים שהתקבלו ללימודים במעמד על תנאי בגלל מבחן ידע בעברית ייחשבו לצורך זה כסטודנטים מן המניין.
 • היקף לימודים בשנת הלימודים השוטפת: רישום לקורסים בהיקף של 30 נ"ז בשנת הלימודים, למעט סטודנטים הלומדים בתוכנית לימודים מובנית ומוכתבת על ידי החוג לגביהם הדרישה הינה רישום לקורסים בהיקף של 75% מתוך תוכנית הלימודים המובנת. סטודנטים המתחילים לימודים בסמסטר ב' או בסמסטר קיץ  15 נ"ז לפחות בכל סמסטר.
 • הישגים אקדמיים: סטודנט ותיק– במסלול חד-חוגי ובמסלול משפטים עם תוכנית משותפת הדרישה הינה צבירת ציונים על קורסים בהיקף של 30 נקודות זכות ככלל מהשנה הקודמת וממוצע ציונים משנה קודמת 80 לפחות בכל אחד מחוג/י הלימוד.
  במסלול דו-חוגי צבירת ציונים על קורסים בהיקף 30 נ"ז משנה קודמת ולא פחות מ 12 נ"ז באחד החוגים וממוצע ציונים משנה קודמת 80 לפחות בכל אחד מחוג/י הלימוד.
 • סטודנט שנה א'– ציון פסיכומטרי גולמי 575 לפחות. (למעט סטודנטים המתקבלים לחוג/ים ללא פסיכומטרי: מצטייני מכינה, בעלי תעודת בגרות מצטיינת, סטודנטים המתקבלים דרך אפיק מעבר, סטודנטים בעלי תעודת הנדסאי המתקבלים למסלול הסבה, סטודנטים בעלי תואר ראשון, סטודנטים שהתקבלו ללימודים במסלול "לקראת תואר" בסמסטר א' ובסמסטר ב' התקבלו לסטודנטים מן המניין).
 • מצב סוציו-אקונומי: הניקוד שמבקשי המלגה צברו בקריטריון הסוציו-אקונומי בהתאם לנתוניהם האישיים.

הערה: סטודנט שאינו עומד באחד הקריטריונים הנ"ל ידחה על הסף.

הזכאות למלגה תיקבע על סמך הניקוד הסוציו-אקונומי של מבקשי המלגה בהתאם לנתוניהם האישיים כמפורט להלן:

 • ניקוד על הכנסה ברוטו לנפש בהתאם למצבם הכלכלי והמשפחתי של המועמדים (כנגד הגשת אישורים רלוונטיים).
 • ניקוד בנתונים מיוחדים (כנגד הגשת אישורים): מספר נפשות נתמכות בבית הסטודנטים, עבודת הסטודנטים, שרות צבאי סדיר או שרות לאומי, שרות מילואים בשנה החולפת העולה על 14 ימים רצופים או 18 ימים מצטברים (לסטודנטים ותיקים), עולים חדשים עד 10 שנים בארץ, עולים חדשים עד 4 שנים בודדים בארץ, סטודנטים בודדים, קרובי משפחה מדרגה ראשונה החולים במחלה קשה (בעלת השלכה על המצב הכלכלי של המשפחה), בן/בת-זוג סטודנט/ית לתואר ראשון או חייל/ת בשירות סדיר.

מתי מקבלים תשובה לבקשה למלגה?

סטודנט שהתחיל ללמוד בסמסטר א' והגיש בקשה במועד יקבל תשובה עד סוף חופשת סמסטר א'.

סטודנט שהתחיל ללמוד בסמסטר ב'/קיץ– יקבל תשובה עד אמצע הסמסטר בו התחיל ללמוד.

תשובה על זכאות/אי זכאות למלגה תשלח בדואר לביתך ובדואר האלקטרוני לתיבת הדואר האישי שמדווחת במערכת הממוחשבת.

איך מזוכים במלגה?

היחידה למלגות תזכה את חשבון שכר הלימוד של הסטודנטים במלגה. במידה ושכר הלימוד שולם במלואו, מחלקת שכר לימוד באגף מנהל התלמידים תעביר את המלגה לחשבון הבנק של הסטודנטים. יש לוודא כי פרטי חשבון הבנק שלכם מעודכנים בפורטל הסטודנטים בלשונית שכ"ל.

האוניברסיטה משקיעה מאמצים רבים בגיוס משאבים מתורמים פרטיים וגופים ציבוריים. להבעת תודתנו והערכתנו לתורמים, תידרשו עם קבלת המלגה לכתוב מכתב תודה לתורם ולהשתתף, אם יהיה צורך בכך, בטקס או במפגש עם תורמים במהלך שנת הלימודים.

האם ניתן לערער על החלטת ועדת המלגות?

סטודנטים שבקשתם נדחתה יוכלו להגיש ערעור. הערעור יתקבל רק אם יש להם נתונים חדשים שמתייחסים ישירות לסיבת דחיית הבקשה ושלא היו ידועים לועדת המלגות. הערעור על ההחלטה יוגש על גבי מכתב מודפס ובצירוף אישורים רלוונטיים, ביחידה למלגות תוך שבועיים מיום קבלת התשובה. החלטת ועדת הערעורים הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.

באילו מקרים תבוטל או תופחת המלגה?

 • דווח נתונים כוזבים בבקשה למלגה.
 • עפ"י הנחיית רשויות המשמעת של האוניברסיטה (ראה תקנון משמעת פרק ה' סעיף 6.2.).
 • הפסקת לימודים אם ביוזמתך ואם ביוזמת האוניברסיטה.
 • שינוי בנתונים סוציו אקונומיים ואקדמיים במהלך שנת הלימודים.
 • קבלת מלגה/ות נוספות, סיוע ממקורות האוניברסיטה או מחוצה לה בהתאם לעיקרון מניעת כפל מלגות.
 • אי מסירת מכתב תודה לתורם/אי הגעה למפגש עם תורמים לפי דרישת היחידה למלגות.

 ביטול או הפחתת המלגה יעשה באמצעות מחלקת שכר הלימוד ועל הסטודנטים לדאוג לסילוק חובותיהם במועדים שיקבעו ע"י האוניברסיטה.

*גובה המלגה ייקבע מדי שנה בהתאם לתקציב המלגות, בשנת הלימודים תשפ"ג גובה מלגת הסיוע עמד על 3,000-2,000 ₪

סטודנטים זכאי מלגת סיוע הלומדים בחוגים בהם תקינות הלימודים הינה 3 וחצי שנים (משפטים מסלול חד- חוגי, ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת) יקבלו בשנת הלימודים התקנית האחרונה בחוג 50%  מגובה מלגת הסיוע שנקבעה לאותה שנה.