קרנות להלוואות מטעם האוניברסיטה (לסטודנטים הלומדים באוניברסיטת חיפה ולא בשלוחותיה)

מטרת הקרן: סיוע לסטודנטים הלומדים בשנה תקנית לתואר, בוגרי שרות צבאי או לאומי שנמצאים במצב סוציו-אקונומי המצריך סיוע. 

תינתן עדיפות לסטודנטים ממוצא אירני (ילידי אירן או שאחד מהוריהם יליד אירן).

גובה ההלוואה:  2,000 $ עד 5,000$ בשקלים חדשים.

תנאים: ללא ריבית וללא הצמדה.

החזר ההלוואה: ב – 10 תשלומים שווים, מועד פירעון ההלוואה סמסטר אחד  לאחר סיום הלימודים

המשוער באוניברסיטה. במקרה של הפסקת לימודים מועד פירעון ההלוואה יחול עם הפסקת הלימודים.

מקבלי ההלוואה יידרשו  להפקיד המחאות בגזברות האוניברסיטה לחתום על שטר חוב ולהחתים ערב.

אופן הגשת הבקשה להלוואה: הבקשה תוגש באמצעות היחידה למלגות.

מועדי הגשת הבקשה להלוואה: (1). מתחילת שנת הלימודים ועד ה 15 לדצמבר. (2) מה 16 לדצמבר עד ה 15 לפברואר.(3) מה 16 לפברואר עד 1 במאי.

מטרת הקרן: סיוע לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים בלימודים הנמצאים במצב כלכלי קשה.

גובה ההלוואה:  2,000 $  עד 5,000  $ בשקלים חדשים.

תנאים: ללא ריבית וללא הצמדה.

החזר ההלוואה:  ב- 10 תשלומים שווים, מועד פירעון ההלוואה  סמסטר אחד לאחר סיום הלימודים המשוער באוניברסיטה.

במקרה של הפסקת לימודים מועד פירעון ההלוואה יחול עם הפסקת הלימודים. 

מקבלי ההלוואה יידרשו  להפקיד המחאות בגזברות האוניברסיטה לחתום על התחייבות ועל שטר חוב.

אופן הגשת הבקשה להלוואה: הבקשה תוגש באמצעות היחידה למלגות.

מועדי הגשת הבקשה להלוואה: במהלך שנת הלימודים.