מוגבלות ולקות רפואית

יישום התאמות

בעמוד זה מופיעה רשימת התאמות לבחינות, יש לפעול על פי ההנחיות בהתאם למכתב ההתאמות. בנוסף, יש להדפיס את מכתב ההתאמות ולהגיע עימו לכל הבחינות. 

יישום ההתאמות הינו באחריות מדור בחינות, לבירורים יש לפנות לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, בדוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il