עזיבת המעונות

עזיבה / הארכת חוזה המגורים לקיץ: חוזה המגורים תם בתאריך 30 ביוני בכל שנה. דייר העוזב לפני מועד תום חוזה (הפרת חוזה) יחויב בתשלום שכר דירה וקנס בגובה שבועיים שכר דירה כמפורט בחוזה המגורים (ראה "נוסח חוזה" –נוסח זה הינו נוסח כללי ונתון לשינויים עפ"י החלטת הנהלת המעונות).

הארכת חוזה המגורים: לדיירים ניתנת אפשרות להאריך את חוזה מגוריהם למשך תקופת הקיץ, דהיינו לתאריכים שבין 01 ביולי עד ה- 29 באוגוסט באותה השנה. בתקופה זו עלות שכר הדירה תהיה גבוהה יותר בכ – 10% מהעלות במהלך שנת הלימודים. הארכת חוזה מותנית באישור ההנהלה. לדיירים המתגוררים בקיץ והתקבלו למגורים לשנה"ל הבאה תינתן אפשרות לגור ברצף במעונות.

גביית שכר דירה: התשלום למעונות יתבצע באמצעות הוראת קבע בלבד, וייגבה ב- 10 בכל חודש. יתכן שינוי במועד הגביה, הודעה תועבר לדיירים.

שימו לב: שכר הדירה צמוד למדד ובתנאי שאינו נמוך מהבסיס שנקבע