fbpx
חונכות - מגדל העמק
העצמה וחיזוק חברתי וחינוכי של תלמידי בתי ספר במגדל העמק

120 שעות שנתיות

8,000 ₪

סטודנטים לתואר ראשון / שני עם יתרת לימודים של שנתיים לפחות

סטודנטים תושבי העיר מלווים תלמידי בתי ספר באופן קבוצתי ופרטני במטרה להעצימם ולחזקם חברתית ואקדמית