פעילות ציבורית

עדכון: מצורפת החלטת הנשיא בדבר הפסקת הפעילות הציבורית בין יום 24.1.24 ליום 1.2.24 

***

 הפעילות הציבורית של חברי קהיליית האוניברסיטה בין כתליה מהווה חלק משלים של פעילותה האקדמית של האוניברסיטה. האוניברסיטה רואה כחובתה לאפשר לחברי קהילתה להביע באופן מלא דעות, השקפות ואמונות, ולקיים ביניהם שיח.

 פעילות ציבורית מוגדרת כפעילות פוליטית, חברתית, תרבותית, בידורית או אקדמית (למעט הוראה) כלשהי, לרבות עצרות, הפגנות, הרצאות, הפצת כרוזים, הצבת דוכנים, הקרנת סרטים, וכל פעילות ציבורית אחרת (לרבות במתחם סגור), למעט פעילות המתקיימת מטעם יחידות האוניברסיטה בלבד. 

כל פעילות ציבורית בין כתלי הקמפוס תידרש לעמוד בתנאים הבאים:
1. שמירת דיני מדינת ישראל.
2. שמירה על תקנות האוניברסיטה, נהליה ורכושה.
3. שמירה על מהלכם התקין של פעולות ההוראה, המחקר והעבודה בקמפוס.

פעילות ציבורית לא תתקיים בעשרה ימים ראשונים לכל סמסטר, בחופשות לימודים, בערבי שבת וחג, וכן במועדי זיכרון ממלכתיים ובימי מועד אותם מציינת האוניברסיטה בדרך של הפסקת לימודים.

סטודנט או תא סטודנטים המבקש לקיים פעילות ציבורית יפנה לדיקן הסטודנטים באמצעות טופס בקשה ויקיים את הפעילות רק לאחר שקיבל אישור עליה.

 סוגי בקשות לפעילות ציבורית:

  • בקשה לעריכת דוכן – תימסר לדיקנאט הסטודנטים 24 שעות לפחות לפני המועד המבוקש להצבת הדוכן, בלוויית כל חומר שיחולק בדוכן, לרבות עצומות להחתמה. דוכנים יוצבו לפי בקשה ברחבת ארומה.
  • בקשה לחלוקת כרוזים –  תימסר לדיקנאט הסטודנטים 24 שעות לפחות לפני מועד תחילת החלוקה, בלוויית כל החומר המיועד לחלוקה. חלוקת הכרוזים מתקיימת בהפסקות בלבד, בצמוד לכניסות הבניינים.
  • בקשה לקיים הרצאה/סימפוזיון/הקרנת סרט/ אירוע ציבורי – יש להגיש לדיקנאט הסטודנטים 48 שעות לפחות לפני קיומה המתוכנן. פעילות במתחם סגור מתקיימת בימי שני ורביעי, בין השעות 16:00- 20:00.
  • פעילות בכיכר –   בקשה לקיום הפגנה וכן נושאי ההפגנה יימסרו לדיקנאט לפחות 48 שעות מראש על גבי טופס מתאים. הפעילות תותר ב"כיכר לפעילות ציבורית", בימי שני בהפסקה  13:45-14:15, ובימי רביעי בהפסקה 13:45-14:15 בלבד.
  • בקשה לפרסום מודעה – את הבקשה יש להגיש בצירוף המודעה (לכל היותר גיליון המודעות A3 ייתלו על ידי עובדי הדיקנאט בלוחות המיועדים לכך).

למידע המלא בהרחבה- אנא עיינו בנוהל ובתקנות הנגזרות ממנו:

נוהל פעילות ציבורית

תקנות פעילות ציבורית