fbpx

התנדבות תמורת נקודות זכות

במסגרת הוועדה לפעילות חברתית וקהילתית (ולפח"ק)

סטודנטים לתואר ראשון? בואו להתנדב ולקבל נקודות זכות!

סטודנטים לתואר ראשון בלבד אשר יעסקו בפעילות חברתית, על-פי הקריטריונים המוגדרים, בהיקף של 4 שעות שבועיות במהלך כל שנת הלימודים (סה"כ 112 שעות), יהיו רשאים לקבל נקודות זכות אקדמיות בהיקף של 4 נקודות באופן חד פעמי במהלך כל התואר. סטודנטים בתכניות משותפות (כדוגמת הפקולטה למשפטים) יוכלו לקבל 2 נקודות זכות בלבד (בעבור 60 שעות סה"כ).

איך מצטרפים?:

  • בחוברת הארגונים מטה מוצגים ארגונים ופרויקטים שונים אשר מאושרים על ידי הוולפ"ח (הוועדה לפעילות חברתית). כל סטודנט/ית יכול/ה לפנות על פי בחירתו/ה לפרויקט באמצעות האחראים בכל פרויקט.
  • במידה והצטרפת לפרויקט, לפני תחילת הפעילות עליך לבקש מכתב רשמי מהארגון הכולל פרטים אישיים, חוג לימוד, מועד התחלת ההתנדבות ופירוט הפעילות ההתנדבותית, להעבירו למזכירות החוג לשם קבלת הסכמת/אישור החוג וחותמת החוג על גבי המכתב, ולאחר מכן להעביר את המכתב עם אישור וחותמת החוג אל דיקנאט הסטודנטים לצורך ביצוע בפועל של הרישום לקורס.
  • במהלך תקופת ההתנדבות יש למלא טופס דיווח פעילות ובכל שבוע להחתים את האחראי מהארגון על פעילות הסטודנט.
  • בתום תקופת ההתנדבות עליך להגיש את אישור הארגון – מכתב לדיקנאט הסטודנטים המפרט את הפעילות ההתנדבותית שהתקיימה במהלך שנת הלימודים, בנוסף יש לצרף את טפסי דיווח שעות הפעילות  וכן טופס משוב על פעילות הסטודנט שמולאו על ידי הארגון. (הטפסים מצ"ב בסוף החוברת).
  • בגיליון הציונים יצוין: פעילות חברתית– השלים 4 נ"ז / השלים 2 נ"ז.

לתשומת לב:

  • קבלת נ"ז תמורת התנדבות כרוכה באישור החוג בכתב טרם תחילת ההתנדבות.
  • נקודות הזכות עבור הפעילות כרוכות בתשלום רגיל.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת דיקנאט הסטודנטים, טל' 04-8240335/4 (פנימי: 52335/4).  

מסמכים וטפסים נדרשים:

חוברת ארגונים- תשפ"ב

טופס דיווח שעות תשפ"ב

טופס דיווח שעות תשפ"א

טופס משוב על פעילות – לארגון

טופס משוב על פעילות – לסטודנטים