התנדבות תמורת נקודות זכות – בתואר ראשון

במסגרת הוועדה לפעילות חברתית וקהילתית (ולפח"ק)

סטודנטים לתואר ראשון בלבד אשר יעסקו בפעילות חברתית, על פי הקריטריונים המוגדרים, בהיקף של 4 שעות שבועיות במהלך כל שנת הלימודים, יהיו רשאים לקבל נקודות זכות אקדמיות בהיקף של 4 נקודות באישור החוג באופן חד פעמי במהלך כל התואר.

נקודות זכות עבור הפעילות כרוכות ברישום מראש ובתשלום כקורס רגיל.

איך מצטרפים?

  • בחוברת מוצגים ארגונים ופרויקטים שונים אשר מאושרים על ידי הוולפ"ח (הוועדה לפעילות חברתית). כל סטודנט/ית יכול/ה לפנות על פי בחירתו/ה לפרויקט באמצעות האחראים בכל פרויקט.
  • במידה והצטרפת לפרויקט, לפני תחילת הפעילות  עליך לבקש מכתב רשמי מהארגון הכולל פרטים אישיים, חוג לימוד, מועד התחלת ההתנדבות ופירוט הפעילות ההתנדבותית, להעבירו למזכירות החוג לשם קבלת הסכמת/אישור החוג וחותמת החוג על גבי המכתב, ואז להעביר את המכתב עם אישור וחותמת החוג אל דיקנאט הסטודנטים לצורך ביצוע בפועל של הרישום לקורס.
  • במהלך תקופת ההתנדבות יש למלא טופס דיווח פעילות ובכל שבוע להחתים את האחראי מהארגון על פעילות הסטודנט.
  • בתום תקופת ההתנדבות עליך להגיש את אישור הארגון – מכתב לדיקנאט הסטודנטים המפרט את הפעילות ההתנדבותית שהתקיימה במהלך שנת הלימודים, בנוסף יש לצרף את טפסי דיווח שעות הפעילות  וכן טופס משוב על פעילות הסטודנט שמולאו על ידי הארגון. (הטפסים מצ"ב בסוף החוברת).
  • בגיליון הציונים יצוין: פעילות חברתית– השלים 4 נ"ז.

  נקודות  הזכות עבור הפעילות החברתית כרוכות בתשלום רגיל

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת דיקן הסטודנטים אל וופא אברהים: טל' 04-8240335/4, פנימי 52335/4, wibrahem@staff.haifa.ac.il .

מסמכים וטפסים נדרשים:

חוברת ארגונים לתשפ"ד

טופס דיווח שעות תשפ"ד

טופס משוב על פעילות – לארגון

טופס משוב על פעילות – לסטודנטים