fbpx

תכנית "אוניברסיטה בעם"

התכנית 'אוניברסיטה בעם', מייצרת חיבור חדשני בין 'האוניברסיטה' לבין 'העם' – בין מוקד כוח וידע ציבורי לבין אוכלוסיות שאינן יכולות להגיע למוקד ידע זה בדרך אחרת.
במסגרת התכנית, האוניברסיטה פותחת את שעריה בפני אוכלוסיות מוחלשות ומאפשרת להן לרכוש השכלה חיונית ומעשית בסביבה אקדמית. המשתתפים בתכנית, מבוגרים המופנים על-ידי רשויות רווחה וחינוך, ולומדים אחת לשבוע קורס מבוא מיוחד המותאם עבורם ומועבר על ידי הסטודנטים המשתתפים בתכנית.

היקף הפעילות:
10 שעות שבועיות.
גובה המלגה: סטודנטים למשפטים ופסיכולוגיה- יקבלו 6 נק"ז עבור ההשתתפות בתוכנית.
סטודנטים למקצועות הרפואה והפרא-רפואיים- יקבלו מלגה ע"ס 7,000 ₪ עבור ההשתתפות בתוכנית.

קריטריונים להגשת מועמדות*:
• סטודנטים מהחוגים- פסיכולוגיה, משפטים, סיעוד, מדעי הרפואה, ביולוגיה, הפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה.
• סטודנטים שנה ב' ומעלה.

מרכיבי התכנית:
הסטודנטים-המנחים משתתפים בקורס אקדמי שנתי שמטרתו להכשירם ולהכינם לעבודת ההוראה, ועוסק בבחינה, גיבוש וחיזוק מחויבות חברתית; ובמקביל מלמדים קבוצת משתתפים אחת לשבוע. הסטודנטים-המנחים מלווים על-ידי צוות פדגוגי ועל-ידי נציגי גורמי הרווחה האחראים להפניית התלמידים.
לאתר של "אוניברסיטה בעם"- http://unibaam.org.il/
לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו במייל joinhaifa@unibaam.org.il
או בטלפון של המשרד- 04-8249072